Spreker vindt het een prmneipieele font,dat het H.Hartbeelddat werd opgericht door particulieren,door de gemeende moet worden on der^- houden. Dit onderhond behoort te blijven bij de St.Jansparochie of de gezamenlijke parochies.of hij de ingezetenen. In andere lan den wordt om dergelijke zaken een ciiltuurstrijd gestreden,terwijl hier de kerkelijke autoriteiten hiervan als het ware afstand doen. De heer VALKENBURG- zegt,na de voor-en tegenstanders te hebben gehoord,dat het niet onverstandig zon zijn het voorstel aan te houden. Spreker meent,dat met aanvaarding van het plan een belang van den eersten rang wordt gediend,ofschoon geen afdoende oplossing van de verkeerskwestie wordt verkregen. In deze bestaat een ongeregelde zucht om zooveel mogelijk te hebben.Deken beschouwt de gemeente als het putjewaaruit met volle hm den kan worden geschept. Alle kosten worden op de kap van de gemeente geschoven,doch daarnaast mag niet worden vergeten,dat ook groote belangen van de kerk en van den Katholieken lering ermede zijn gemoeid. Het heeft spreker pijnlijk getroffen,dat jarenlang is moeten worden onderhaMeld om met den Deken tot overemstemming te komen.Er waren steeds allerlei bezwaren. De Raad mag ook wel wat meer tijd hebben voor deze belangrijke transactie. In 1933 is vrij nonchalant tegen de optie aangekeken. Met het oog op hetgeem vroeger is geschied meende men,laat deze zaak maar groeien. Een rustige overweging is thans in het belang van de zaak.Een kleine vertraging van 2 a 3 weken zal wel geen bezwaar opleveren. De heer WALRAVENS vindt het wel een aardig plan.Er zou echter moeten worden gezorgd voor een urinoir en een rijwielbewaarplaats. De VOORZITTER zegt,dat hij het voorstel opnieuw in den Raad zal brengen.ïeg net tebdrag van 10000.Q moet men eenigszins an ders -te-gen aan kijken.De gemeente krijgt practisoh 5000.-in han den.De Deken zegt,dat hij aan dit voorstel zijn broek scheurt. De rooilijn zal door Ir,Van Straaten worden ontworpen.Het geuite bezwaar omtrent het monument is juistOorspronkelijk stond ook in de overeenkomstdat de kerk dit had te onderhouden. De heer VALKENBURG zegt,dat deze het nooit heeft onderhouden. De sociale organisaties hebben het beeld geschonken. De VOORZITTER zegt,dat elke concessie anderzijds weer andere uitlokt.De laatste klip moet nog worden omzeild.Spreker moet nog de bisschoppelijke goedkeuring verkrijgen. De heer SMITS zegt,dat hsi toch niets op tegen kan zijn om het voorstel nog even aan te houden.Hij wil er niet aan medewerken om deze zaak te forceeren. De VOORZITTER antwoordtdat telkens nieuwe moeilijkheden opko men. De heer ROMSOM zegt,dat in de laatste commissievergadering is aangedrongen op spoed,omdat hierin werk voor de werkloozen zit. De VOORZITTER zegt,dat de -kerkstraat expres uit de overeenkomst is gelaten om in den bestaanden toestand geen verandering te bren gen en daarover anders over 100 jaar zou moeten worden gesproken. Nog is vergeten in het contract te zetten,dat de Deken den tuin zal afschuinen,mi&fc de gemeente daar een poortje zal maken en de

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 53