E/ventueele aanvragen om "toestemming tot het houden van op tochten zal spreker beoordeelen naar recht en billijkheid. De heer LEEUW zegt,dat het niet de bedoeling is irritee/dend op te treden door b.v.op het Kerkplein te demonstreeeren. Sorekers partij heeft nooit toestemming voor het houden van een optmcht kunnen krijgen. Spreker vraagt of,indien gevraagd zou worden om in het voorjaar een openbare vergadering in het park te mogen hou den daarvoor toestemming zou worden verkregen. De VOORZITTER antwoordt "zal alsdan beoordeelan of in verband met den toestand de toestemming zal worden gegeven. Spreker kan een toeze ;"ing niet afhankelijk stellen van de stem van den heer Le euw De heer DE BRUIJN merkt op,dat de vergelijking van den heer Leeuw mank gaat. Een processie kan niet worden vergeleken met een politieke vergadering. ^e heer LEEUW1dat dit wel het geval is met het Meifeest. De VOORZITTER zegt,dat de heer Leeuw zijne houding daarvan niet mag afhankelijk stellen. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders is in het belang van de gemeente. De heer SMITS zegt,dat hij het pr-^e-advies gisteren pas heeft ontvangen. Voor hem is de tijd te kort geweestwaarom hij voor stelt het voorstel aan te houden tot de volgende vergadering.Anders zal spreker zich verdicht zien tegen te stemmen. De VOORZITTER zegt,dat de vorige aanhouding verschillende ver slechteringen heeft gebracht. Er komen voortduren d nieuwe bepalin gen.Al dat getalm kost de gemeente geld.Spreker heeft zijn uiter ste best gedaan voor dit plan.l"fc& is best mogelijk,dat er nog een omissie in is,doch van de andere zijde zit men er ook over te denken. De heer SMITS antwoordtdat Ijij ook nog andere werkzaamheden heeft.Dit is voor spreker bijzaak.Spreker wil weten wat er in staat.Zoo kan spreker er zijn stem niet aan geven. De heer WELLING- zegt,dat de prijs voor drie pandjes ƒ10009.- is,waarbij dan nog andere bepalingen koma&jdie geld kosten.Voor waarde is,dat de gemeente gedurende 100 jaar zorgt voor beplantin gen en versieringen.Hiermede kan spreker absoluut niet meegaan. De heer TIEBACKX zegt het eens te zijn met den heer Smits, dat de Raad belangrijke stukken tekort voor de vergadering ont vangt. In dit geval heeft de heer Smits echter ongelijk. Reeds in Augustus ir933 zijn de terreinen in optie aanvaard.De voorwaarden zijn niet noemenswaardig veranderd. Het ontgaat spreker hoe/ iemand tegen dit voorstel kan zijn. Hij brengt hulde aan den Deken en den Burgemeesteromdat is bereikt,wat vroegere burgemeesters nooit kodden bereiken en vroegere pastoors nooit hebben gewild. De toe stand is 100 jaar lang een ergenis geweestSprkker verdedigt de aanhangige plannen. De heer VAN GILSE onderstreept de woorden van den heer T&ebackx. H&t is echter niet mogelijk in deze eene beslissing te nemen,die allen bevredigt.Daarom moeten twee uartijen met elkander overeen komen. Een punt wil spreker naar voren brengen,n.1.voorwaarde 5.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 52