VERGADERING MEI GESLOTEN DEUREN VAN VRIJDAG,14 DECEMBER 1934. ^eopend te 3 uur des namiddags. Voorzitter:de heer Mr.C.A.Prinsen,Burgemeester Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren G.J.Konings en J.Verheijen,Wethouders,en de heeren J.A.Voeten,L.Theunisse,F.C.C BroosMPvan OverveldA.Smits,A.C.Walravens,P.H.van't Westende A. ..van Osta, i.C,Welling,Dr.Ir.J.P.M.van GilseC.A.Valkenburg, Th.P.ïiebackx,A.P.Romsom,H.Leeuw en A.J.M.de Bruijn,leden. Secretaris=de heer A.A.Rademakers. Afwezig de heeren A.J.C.^roos en J.Riddersleden. De VOORZITTER besprekkt de benoeming van den heer De Moree tot leeraar aan de avondnijverheidsschool. Indien spreker het wel heeft begrepen is een gedeelte van den Raad tegen diens be noeming, omdat de heer De Moree als Katholiek zijn godsdienstplich ten niet vervult,wat in een Katholieke gemeente een bezwaar kan zijn tegen zijne aanstelling. De heer De Moree is gevoegd leeraar en werkt goed. Spreker heeft met hem en met den Inspecteur deze aangelegenheid besproken. Verzocht is,dat de heer De Moree dezen cursus kan beëindigen. Hij vraagt of de Raad er mede kan accoord gaan,dat de heer Be Moree van 15 Nov.1934 tot Bept.1935 wordt be noemd. De heer LEEUW merkt op,dat de benoeming hier afhangt van h het al of niet goed katholiek zijn. De heer VAN GILSE zegt,dat het bezwaar van zijne fractie is[niet,dat iemand zou worden benoemd,die niet-katholiek is,doch dat iemand zou. worden benoemd,die katholiek is,doch zijne plichten niet vervult. De heer LEEUW vindt dit buitengewoon belachelijk. De VOORZITTER zegt,dat in een katholieke plaats de school het vertrouwen heeft van de ouders.'t Gaat hier om het belang van de school en niet om het belang van De M0ree. Spreker zal deze zaak in openbare vergadering doen behandelen. het tweede punt,dat spreker aan de orde stelt is het plan betreffende het plein om de St.Janskerk. Hiervoor zijn veel voor, bereidende besprekingen gehouden. Voor de totstandkoming van de overeenkcms 0 is het noodig,dat 90van den Raad er zich voor uitspreekt. Spreker wil den leden de gelegenheid geven hun hart te luchgen. Be heer LEEUW zegtdat,toen in een vorige vergadering dit onderwerp werd behandeld,hij heeft gezegd,dat hij zou tegenstem men. en behoort een bepaald volksdeel niet toe te staan wat een and ei wordt ontnouden.Iiier zouden wel processies mogen worden ge houden, doen een politieke pa,rtij kan geen toestemming krijgen tot het houden van een optocht. Hij vraagt aan Burgemeester en Wethou ders de toezegging,datonverschillig welke politieke partij het betreitin het vervolg hiervoor toestemming zal worden gegeven. De VOORZITTER antwoordtdat het kerkbestuur zijn eigen grond afsuaat en hij kan het zich voorstellen,dat het daarbij bedingt, dat het op dien grond processies kan houden. Dit za.1 hoogstens twee keer in het jaar plaats hebben.Daarmede wordt niemand ge schaad. Andere consequenties kunnen hieraan niet worden verbinden.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 51