voor eehe opmerking van de leden van den Raad. Zoo vindt •spreker,dat de vooruitspringende^ hoek van het plein wat achteruit gebracht zal moeter worden. 0ov de inrichting der parkeerplaats voor de taxi's acht spreker niet gunstig, omdat de ruimte tusschen het stationsgebouw en het plantsoen z.i. te nauw is; hij zou die parkeerplaats liever op een ander ge deelte van het plein ontworpen zien. Ook tegen de plaats van de kiosk en de rijwielloods heeft spreker bedenking. Hij vindt het jammer,dat niet een plan naar de Raadsleden is ge zonden in plaats van hun de gelegenheid te geven op het stadë. huis het gemaakte teekeningetje te komen bezien. De VOORZITTER wijst erop, dat het plan het product is van ontzaglijk keel voorbereiding en talrijke bespreking®-' met diverse autoriteiten en deskundigen en dat het wel be zwaarlijk is nu nog wijzigingen te gaan aanbrengen omdat anders met al die heeren opnieuw zal moeten worden onder handeld» Spreker merkt op,dat de Nederlandsche Spoorwegen zeer tegemoetkomend zijn geweest. Hij ontraadt wijziging van het ontwerp omdat dit gemakkelijk te verknoeien is nadat zooveel is geschied, om ervan te maken wat ervan te maken is. De heer TIEBACKX zegt na hetgeen de Voorzitter heeft opgemerkt,huiverig te zijn geworden om verder van het pl^ nog iets te zeggen. Hij handhaaft echter zijn bezwaar tegen aanneming van het ontwerp nog heden omdat hij niet voldoende gelegenheid heeft gehad om de zaak behoorlijk te overzien. Dat de Nederlandsche Spoorwegen zoozeer tegemoetkomend zijn geweest heeft spreker nergens uit kunnen opmaken. De VOORZITTER wijst erop,dat een vrij aanzienlijk stuk grond van het spoorwegemplacement is afgestaan. Hij erkent gaarne dat het onprettig is deze zaak zoo snel te moeten afdoen doch ziet zich verplicht hiertoe te adviseeren omdat anders de beplantingen een geheel jaar zullen moeten uitge steld worden. De De heer P.BROOS geeft in overweging de beslissing uit te stellen tot aan hst einde der te houden begrootingsver- gaderingen. De heer VAN GTLSE zegt met de zienswijze van den heer Tiebackx niet accoord te kunnen gaan; tegenover die ziens wijze plaatst spreker de meening,dat een plan dat door des- kundigen is ontworpen en door diverse experts is beoordeeld, geheel ongewijzigd behoort te worden aangenomen. Waar zoowel uit een oogpunt van verkeer seischen, als van s tedeboitkunde en beplantingsmogelijkheden dit plan door zeer deskundigen is aanbevolen,daar mag naar sprekers meening daaraan geen letter en geen steen gewijzigd worden. Spreker meent overigens toch dat het niet in de taak van den Raad ligt een plan van werkverschaffing,dat behoorlijk door Burgemeester en Wet houders is voorbereid,te veranderen. Hij brengt den Burge meester hulde voor diens actieve werkzaamheid waardoor is verkregen eene medewerking van de Nederlandsche Spoorwegen, welke toch bekend staan als een tamelijk log lichaam. Spreker wij t dit succes aan de prettige,amicale en joviale manier, waarop de Voorzitter zijne onderhandelingen pleegt te voeren. Hij stelt voor Burgemeester en Wethouders voor de uit voering van het plan carte blanche te geven. De VOORZITTER adviseert thans nog niet te besluiten, doch de beslissing aan te houden tot aan het einde der be- gr oo tings vergaderingen. Hij sluit vervolgens de beraadslagingen. Aldus vastgesteld in de vergadering met gesloten deuren van DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 4