nu zal zeggen:"de wenschen van den Commissaris van politie worden wel ingewilligd". Spreker heeft gehoord van iemand, die grond had gekocht in de ringbaan, De VOORZITTER zegt,dat hem dat geval wel bekend is en dat gebleken is,dat de bedoelde persoon grond van het Burger lijk Armbestuur had gekocht om daarmede te gaan speculeeren op de ringbaan. De heer VAN T WESTENDE zegt niet aan het voorstel te kunnen medewerken omdat de rendabiliteit der leidingen niet verzekerd is en de Gemeentebedrijven er onder zullen lijden. De heer THEUNISSE is het hiermede eens. De VOORZITTER meent,dat de Gemeentebedrijven er niet onder zullen lijden. Hij zegt nogmaals dat het er hier om gaat een lang proces omtrent het uitbreidingsplan te voomcatiei en dat aan eene spoedige totstandkoming van dat plan eminente belangen van de gemeente vastzitten. Zonder hoofdelijke stemming gaat de vergadering accoord met het door Burgemeester en Wathouders bij het prae-advies no1184 gedane voorstel,dat in de openbare vergadering aan de orde zal komen. De heer VAN GILSE vraagt of er nog mededeelingeizullen worden gedaan omtrent het politiekorps. De VOORZITTER zegt,dat de leden hem niets hebben ge vraagd en dat hij daarom ook meende niejrs te moeten zeggen. Hij zegt niet a bout portant een paar agenten te hebben wil len bij-aanstellen. De heer THEUNISSE zegt gehoord te hebben,dat de agenter hun best hebben gedaan om de boeren aan te zetten tot een verzoek om de gemeentepolitie weer den buitendienst te doen verrichten. De VOORZITTER zegt,dat de buitendienst aan de Rijks politie is overgedragen,dat het steeds moeilijk is twee masten op één schip te hebben,dat van hem vooralsnog geen voorstel voorstel is te verwachten om den buitendienst weer in handen van de gemeentepolitie te leggen,doch dat,als zou blijken dat het niet anders kan,uiteraard maatregelen dienen te wor den genomen. Spreker verzoekt nog eenigen tijd om zich te kunnen beraden in hoeverre voorzieningen noodig zijn. Inmid dels zal de buitendienst blijven zooals hij nu is. De heer LEEUW meent,dat de gemeentepolitie veel te zwaar belast is; immers de agenten hebben veel te langen diensttijd en zijn soms acht Zondagen achter elkaar in dienst Waar het reeds zoo lang geleden is,dat de Voorzitter heeft toegezegd met een voorstel te zullen komen,meent spreker,dat thans spoedig die voorstellen dienen te kunnen verwacht wor den. De VOORZITTER verzoekt er rekening mede te willen houden dat het gemeentebestuur den laatsten tijd overbelast is geweest. De heer VALKENBURG wil in dit verband als zijne meening te kennen geven,dat het gewenscht is de zaken van het gemeentebestuur in een meer rustig tempo af te werken dan dit den laatsten tijd geschiedt,zulks ten einde te voor komen, dat men een zenuwziek gemeentebestuur zal krijgen. Het is spreker bekend, dat door den Burgemeester,de Wethouders en de ambtenaren den laatsten tijd met een fatalistische snelheid gewerkt wordt zéé,dat tal van zaken en besluiten erdoor worden gejaagd waarvan de uitkomsten niet beantwoorden aan de verwachtingen. Spreker wil daarom den Voorzitter in overweging geven liever kalmeerend in plaats van opjagend te werken. De VOORZITTER merkt op,dat nog nooit iemand van werken is dood gegaan en dat men alles niet te zwaar mag opnemen De heer LEEUW vreest,dat nog wel een jaar op de voor stellen betreffende de politie zal moeten gewacht worden. Hij zegt er verwonderd over te zijn,dat de heer Valkenburg, nu de Burgemeester blijk geeft dat hij iets aan de zaai wil doen

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 49