te verkavelen, ©n dat hij zich nog met den eigenaar in ver binding heeft gesteld om hem die verkaveling te ontraden, omdat hij,spreker,nog altijd gaarne zou zien,dat "Vrouwen hof" aan de gemeenschap zou komen. Naar spreker vernomen heeft zou er sprake zijn van bouwen met gemakkelijke be talingsvoorwaarden. Ofschoon de geschatte prijs is beneden den tot heden door den eigenaar gevraagden prijs wil spreker toch nog moeite blijven doen om "Vrouwenhof" ongeschonden te i>n het bezit van de gemeente brengen. Spreker meent,gezien de zaken Baselier en van der Heijden,dat er nog wel meer aanvragen voor den aanleg van straten zullen komen. Hij vraagt in hoeverre de aan de binnenzijde vai^ien rondweg aan te koopen strook van 3® meter op het terrein van "Vrouwerhof" ligt. De VOORZITTER zegt,dat "Vrouwenhof" geheel buiten die strook ligt,doch dat er wel een klein stukje grond van Portocarero voor den rondweg benoodigd is. De heer TIEBACKX meent,dat,als de gemeente "Vrouwen hof" aankoopt,zij voor die strook van JO meter geen zorg meer heeft. De VOORZITTER zegt dat tusschen "Vrouwenhof" en den rondweg nog grond van Van Pul ligt. De heer VALKENBURG zegt zich niet te kunnen voorstel len dat de grond ooit goedkooper zal worden dan hij nu is. De heer VAN GILSE vraagt of het de bedoeling is het prae-advies 118ij. betreffende de straat Baselier in de open bare vergadering te behandelen. Het komt spreker voor,dat het daarbij gedane voorstel zonder discussies zal behoorerx te worden aangenomen. De VOORZITTER is van dezelfde meening. Hij is vooral voor de aanneming van dat voorstel omdat anders het plan van uitbreiding niet wordt goedgekeurd en er dan weer een een paar jaren zullen moeten verloopen eer een nieuw plan zal zijn tot stand gekomen met de kans,dat er dan wellicht 100 be zwaarschriften komen. Spreker wijst erop,dat ook de aankoop der gronden niet overal gemakkelijk gaat en dat sommige perceelen wel zullen moeten onteigend worden. Ten einde echter zoo spoedig mogelijk met het werk te kunnen beginnen zou hij alvast een gedeelte van den benoodigden grond willen aankoopen. De heer TIEBACKX oppert het Idee,dat de gemeente niets zal doen en den aanleg van den weg geheel aan het Rijk zal over laten. De VOORZITTER zegt,dat er dan geen strook grond aan de binnenzijde van den weg zal worden aangekocht omdat daarin geen rijksbelang zit. De heer TIEBACKX zegt slechts met een bezwaard hart te kunnen medewerken,omdat,wanneer anderen met soortgelijke aan vragen als die van Baselier komen,deze niet afgewezen kunnen worden. De heer VALKENBURG zegt, dat de medewerking van. de ge meente feitelijk afgedwongen wordt omdat zij bij weigering van die medewerking geen stap vooruit kan. De VOORZITTER meent dat het noodig Is reeds thans te be slissen. Hij wijst er nogmaals op dat er van renteverlies geen sprake is omdat aan Baselier de verplichting opgelegd wordt rente te betalen. De heer F.BROOS zegt bezwaren te hebben tegen de kosten die uit den aanleg der straat zullen, voortvloeien,bijv.ook van politietoezicht. Hoe verder immers de kom uiteen getrokken wordt,des te kostbaarder. De heer VAN GILSE meent,dat men de kosten van deze straat zal moeten op den koop toenemen bij die van de ringbaan. De heer F.BH0OS wijst erop,dat nogal eens gemakkelijk gezegd wordt,dat eenvoudige menschen met hun reclames afge poeierd worden omdat "men ze nog niet ziet staan" en dat men nu I

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 48