wordt uitgesproken dat de te leggen leidingen spoedig ren dabel zullen zijn,doch dat hij eene andere meening is toege daan omdat hij niet verwacht,dat spoedig aan de ontwerpen straat zal worden gebouwd,daar deze in een laag terrein komt te liggen. Overigens zal,meent spreker,een moeilijkheid ont- - staan omdat niet vast zal staan wanneer Baselier "voldoende" grond verkocht zal hebben. De VOORZITTER wijst erop,dat Baselier klaar is als er voor f 10000,grond verkocht zal zijn en dat de eenige te gemoetkoming van de gemeente is het voor hare rekening nemen van de kosten der leidingen, doch dat bedacht moet worden,dat hiermede eene vertraging van het proces van het uitbreidings plan wordt voorkomen. De heer THEUNISSE merkt op,dat aan Baselier wordt toegestaan aan de westzijde der straat gesloten bebouwing te doen plaats hebben terwijl anderen,die tegen gesloten be bouwing bezwaar maakten,geen toestemming tot afwijking daar van hebben kunnen verkrijgen. De VOORZITTER zegt, dat de Hoofdinspecteur heeft gead viseerd het zoo te regelen met het oog op het gezicht op de achterzijde der woningen aan de Kapelierlaan. Hij wijst er nogmaals op,dat,als het werkelijk zoo voordeelig was,Beijsens toch ook wel voor den aanleg van den weg over zijn terr^fei zou geweest zijn. De heer TIEBACKX zegt, dat, als den eigenaar van "Vrouwenhof" dezelfde conditie1s zouden gesteld worden,deze zeker ook wel straten zou aanleggen. Spreker meent dat de raming der kosten te laag zal blijken te zijn. Hij wijst op het verschil tusschen de kosten van deze straat en die van de straat over de terreinen van Van der Heijden. De direc teur van gemeentewerken heeft spreker gezegd,dat de kosten f ij.0,-— per meter bedragen,doch volgens de stukken zouden die kosten slechts f 26,— beloopen. De De VOORZITTER zegt,dat dit verschil moet veroorzaakt zijn door de trottoirs. De heer TIEBACKX meent,dat het niet aangaat als kosten op te geven f 26,— per meter als te voorzien zou zijn dat de kosten werkelijk f lj.0,zullen beloopen. In dit verband zou spreker,nu men toch in geheime vergadering is,nog eene mede- deeling willen doen. De VOORZITTER zegt zich af te vragen of het wel noodig is nog.verder hierover te discussieeren. Hij wijst op het verschil tusschen het profiel van de straat Baselier en dat van de straat Van der Heijden. De heer TIEBACKX zegt dat de berekeningen in 11 geheel niet uitkomen. De heer A.BROOS heeft van den heer THEUNISSE gehoord, dat er nog anderen reclameeren. De heer THEUNISSE zegt,dat dit niet juist is,daar hij alleen heeft gezegd dat Baselier 't brutaalste is en daarom getracteerd wordt terwijl anderen worden geschaad. De. VOORZITTER geeft in overweging niet te licht te denken over de aan Baselier opgelegde verplichting tot be taling van rente. Hij wijst erop,dat voor de straat van Me vrouw Cockx ook de leidingen door de gemeente zijn betaald. VERSCHILLENDE LEDEN meenen dat dit ook niet juist ge weest is. De heer SMITS vraagt welke reden er is om den weg vijf meter breed te maken. De VOORZITTER zegt,dat aan Baselier is toegestaan de straat een meter breeder te maken. Hij geeft thans de heer Tiebackx gelegen&eld voor het doen van de mededeelingen,welke hij zooeven aankondigde. De heer TIEBACKX zegt vertrouwelijk te willen mede deelen,dat hij heeft vernomen,dat een Bouwmaatschappij bezig is met bemiddeling van Schalken de gronden van "Vrouwenhof" te

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 47