heeft verkregen met de menschen die gereclameerd hebben. De VOORZITTER zegt,dat hij persoonlijk nog bericht heeft ontvangen,dat de Minister van Waterstaat de ontwerp overeenkomst heeft goedgekeurd en machtiging heeft verleend om tot grondaankoop op de basis van het taxatierapport over te gaan,voorloopig tot een bedrag van f 20000,als aan deel van het Rijk. Spreker geeft in overweging als aandeel van de gemeente een bedrag van f 55000,beschikbaar te stel len, met het oog op het begin van de onderhandelingen over den aankoop van gronden reeds in de volgende week. Hij zegt,dat de gelden van het Hijk niet zoo heel gauw zullen binnen vloeien, doch dat telkens een gedeelte in rekening zal kunnen gebracht worden en bij beschikbaarstelling van het zooeven genoemde bedrag waarschijnlijk wel geregeld zal kunnen worden voortgegaan. Spreker deelt verder mede,dat Burgemeester en Wethou ders voornemens zijn aan de binnenzijde van den rondweg een strook van 50 meter grond te onteigeren "par zone"; zij geven acp de binnenzijde de voorkeur omdat daar de strook reeds is uitgezet en ook omdat zij meenen,dat er een waarde stijging van de gronden aan die zijde van den weg zal ont staan,waarmede de gemeente een gedeelte der voor hare re kening komende kosten van de ringbaan zal kunnen dekken.^ij zegt,dat bij den aankoop der gronden niet veel "complimenten" zullen worden gemaakt,omdat de waarde van alle gronden is ge schat en bij niet-accoord-verkrijging met de eigenaren tot onteigening zal worden overgegaan. Spreker meent dat het bezwaarlijk is aan de leden mededeeling te doen van den in houd der schattingsrapporteoradat daardoor wellicht de moei lijkheden der onderhandelingen met de grondeigenaren zouden worden vergroot; hij wijst erop,dat met 150 eigenaren van gronden van de ringbaan en daarenboven nog met 50 eigenaren van in "de binnenstrook" liggende gronden zal moeten onder handeld worden. Met Met het oog op een en Einder stelt spreker voor de be grooting in dien zin te wijzigen,dat op den kapitaaldienst in uitgaaf zal worden gebracht f 55OOO,--,welke de gemeente beschikbaar stelt,n.1. f 20000,voor den weg en f I5OOO, voor de binnenstrook,vermeerderd met de Rijksbijdrage ad f 20000,en in ontvangst de rijksbijdrage ad f 20000,ver meerderd met f 55OOO,4te verkrijgen uit geldleening. De heer SMITS zegt vernomen te hebben dat sommige eigenaren van gronden zullen worden gehandicapt in hun bedryf en dat het daarom wellicht overweging verdient minder grond van die eigenaren aan te koopen opdat deze beter hun bedrijf zullen kunnen blijven uitoefenen. De VOORZITTER zegt,dat uiteraard moet worden uitge keken wat wel en wat niet gekocht zal worden en dat heel dure gedeelten niet zullen aangekocht worden,doch dat nu reeds de eigenaren beginnen te denken dat hunne gronden meer waard zijn geworden. De heer SMITS merkt op dat sommige personen in moei lijkheden kunnen komen door den aanleg van den weg,omdat sommige gronden,die nu onmiddellijk bij hun bedrijf liggen, door dien weg ver afgelegen zullen worden. De VOORZITTER meent dat alle eigenaren er beter van zullen worden. De heer VAM GILSE vraagt of het de bedoeling is het voorschot te verhoogen naar gelang de verkoop der gronden vordert en nu slechts tot de opgegeven bedragen een voorschot gevraagd wordt om na te gaan of Gedeputeerde Staten goed vinden dat op de voorgenomen wijze gewerkt zal worden. De VOORZITTER zegt,dat het inderdaad zoo bedoeld is doch dat vooral beoogd wordt te weten te komen of met het werk kan begonnen worden. De heer VAM GILSE vraagt,in verband met het voor de binnenstrook opgegeven bedrag, of de rondweg niet 5 kilometer lang zal zijn. De

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 45