GEMEENTERAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN. VERGADERING MET GESLOTEN DEUREN OP VRIJDAG,29 JUNI I93I}. VOORZITTER: DE HEER MR.C.A.PRINSEN,BURGEMEESTER. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren G.J.Konings en J. Verhei jen, Wethouders en de heeren M.P.van Overveld, H. Leeuw, J.A.Voeten, H.E.Welling, A.C.van Osta, P.H.van 't West- ende, A.C.Walravens, L.Theunisse, F.C.C.Broos, A.J.G.Broos, A.Smits, C.A.Valkenburg, Th.P.Tiebackx, Dr.Ir.J.P.M.van Gilse en A.P.Romsom,leden. Afwezig de heeren J.Ridders,Wethouder en A.J.M.de Bruijn lid. SECRETARIS: DE HEER AARADEMAKERS De VOORZITTER opent te drie uur des namiddags de be raadslagingen. en zegt eenige mededeelingente willen doen om trent den aanleg van den rondweg,waarvan de voorbereiding in zoover gevorderd stadium is gekomen dat,behoudens enkele details,overeenstemming met den Waterstaat is verkregen. Hij geeft voorlezing van een op heden van den Hoofdin genieur van den Rijkswaterstaat ontvangen schrijven,waarbij eene nieuwe ontwerp-overeenkomst, tusschen Rijk en gemeente aan te gaan,is toegezonden. Spreker zegt,dat het weliswaar voor den Raad zeer moei lijk is overhaast zijne beslissing te nemen,doch dat de zaak spoedige afdoening vordert. Hij vraagt of de leden ermede ac coord gaan,dat hun morgen een afschrift van den heden van den Minister ontvangen brief zal worden toegezonden en zij dan de gelegenheid zullen hebben binnen drie dagen hunne bedenkingen in te zenden bij Burgemeester en Wethouders,die met die be denkingen dan rekening zullen kunnen houden bij de beantwoor ding van den brief van den Hoofdingenieur. Zonder hoofdelijke stemming gaat de vergadering hiermede accoord. De heer VOETEN vraagt of de Voorzitter ook accoord heeft

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 44