bij benoemingen niet gaat om het bezorgen van baantjes aan vv lenden ,doch dat uitsluitend het gemeentebelang daarbij leidraad is,dat dit belang niet is gediend met de benoeming van menschen zooals er honderden worden aangebodendaar an - ders de gaheele administratie tot een dood lichaam wordt gemaakt,dat Burgemeester en Wethouders lang en breed de quaestie hefeben besproken en dat het van groote beteekenis is personen te benoemen, op wie ten volle kan worden ver trouwd,daar anders kan gesc üeden wat thans ook is gebeurd bij Sociale Zaken,dat de hee 1 Ridaers wellicht nog wethouder zouzijn indien geen corrupte ambtenaar aanwezig was geweest en dat Burgemeester en Wethouders geen verwijt behoort te worden gemaakt omdat zij trachten het op de beste wijzere regelen,doch geen oude menschen als ambtenaar kunnen gebruike De heer A.BROOS merkt op,dat er hier toch wel ambte naren zijn die bevoegdheden bezitten en derhalve in aan merking zouden kunnen komen. De VOORZITTER verzoekt hem ten goede te houden dat hij hier nie zegt waarom deze ambtenaren niet aangewezeit zijn. De heer ROMSOM vraagt of de thans getroffen voor zieningen geheel overeenkomstig het advies van den Secre taris zijn gemaakt. De VOORZITTER zegt dat de Secretaris geheel achter de genomen maatregelen staat. De heer VAN 'T WESTENDE vraagt waarom niet het advies van den directeur der Bedrijven is gevraag!. Do VOORZITTER ze gt ,dat zulks is nagelaten omdat de Directeur wel eens adviezen heeft gegeven die niet betrouw baar bleken te zijn. De heer VALKENBURG zegt het roerend met den Voorzit ter eens te zijn,dat de val van den hee- Ridders te danken is aan diens onbegrijpelijke aanhankelijkheid aan den ambtenaar ambtenaar Mei sen en dat het een zegen voor Sociale Zaken moet heeten dat daar een reorganisatie heeft plaats gehad,daar thans alles oio dat bureau tin-top in orde is en beter dan ooit te voren. het blijft naar sprekers meening te betreurendat niet van 't begin af een boekhoudkundige kracht op dat bureau is werkzaam geweest. Men moet,zegt sprekerelkaar niet diets trach ten te maken dat de Commissie iets van de onregelmatigheden zou hebben moeten ontdekken? bij de spoorwegen worden deze evenmin ontdekt. Spr-eker noemt het een voordeel,dat de Burgemeester heeft ingegrepen al is daarbij een slachtoffer gevallen,dat dit niet verdiend had. De heer VAM WESTENDE wijst er nogmaals op,dat thans de administratie van de Bedrijven geheel bij is en de quitan- tie's steeds op tijd uitgaan. De VOORZITTER meent dat de administratie bij de Bedrijven nu een ambtenaar is benoemd die in 't bezit is van de akte Boekhouden M.O. zeker wel in orde zal blijven en dat men in de gedane benoemingen geen hardheid moet zien,daar Burgemeester en 'Wethouders het beste hebben willen doen wat er gedaan kon worden Spreker wijst erop,dat de beste van de sollicitanten een Roosen- daier was,doch dat deze zijne sollicitatie heeft ingetrokken. De heer VAN 'T WESTENDE merkt op,dat bij de Bedrijven geen rang van ad junct -commies bestaat. De VOORZITTER verzoekt goed te vinden dat de nieuwe ambte naar in den rang van ad junct-commies zal worden geplaatst. De heer VAN 'T WESTENDE verwondert zich over deze be noeming van een adjunct -commiesdaar andere ambtenaren zoolang op eene promitie moeten wachten. De VOORZITTER zegt,dat men ook met degelijke maatregelen niet steeds iedereen kan tevreden stellen. De heer VAN 1T WESTENDE zegt dat er ambtenaren zijn die reeds meer dan twee $aren recht op promotie hebben,doch nu op het Georganiseerd Overleg moeten wachten. I

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 42