de gelegenheid gekregen had. Van den heer Romsom hoorde spreker dat de firma,die haar industrie hier wil vestigen, ook te Haarlem eene fabriek heeft. De heer ROMSOM beaamt dit en zegt,dat behalve in Haar lem ook nog in Frankrijk en Engeland eenzelfde onderneming moet gevestigd zijn. De heer VERHEIJÈN,Wethouder,merkt nog op,dat de lucht, die de fabriek verspreidt,ongeveer moet overeenkomen met die van een gasfabriek. De heer VAN GILSE wil den verkoop doen. geschieden tegen contant geld en onder verflichting voor koopster om binnen een bepaalden tijd te bouwen,dit laatste weer met de beoaling dat de verkoop wordt geannuleerd als niet binnen den gestelde^ termijn met bouwen begonnen'zal zijn. De heer F.BROOS adviseert daarbij dan nog schadever goeding te eischen. De VOORZITTER ontraadt opvolging van het advies van den heer F.Broos omdat va" schade niet kan gesproken worden. De heer DE BRUIJN geeft in overweging den termijn,waar binnen net den bouw moet zijn begonnen, niet lang te nemen. Zonder hoofdelijke stemming wordt in beginsel besloten de gevraagde machtiging tot verkoop van den grond voor tw^ gulden per M2 te verleenen. De VOORZITTER zegt nog enkele mededeelingen te willen doen in verband met het prae-advies omtrent verbetering en verfraaiing van het Stationsplein. Spreker zegt dat aanvankelijk door eenige particulieren bijdragen zij^ toegezegd voor dekking van de kosten van het bij dat praeadvies aanbevolen plan tot verbetering en ver fraaiing van het Stationsplein,doch dat deze persoden thans hunne toezeggingen intrekken,hetgeen sorekor zeer onprettig vindt. De heer Goderie motiveert die terugtrekking door te zeggen zeggen,dat hij aanvankelijk had gedacht,dat het geheele plein vrij zou komen tot de laadinrichting toe. De heer Te Kolsté geeft te kennen dat het verleenen eener bijdrage zeer bezwaar lijk voor hem is. Spreker zegt dat hierdoor de plannen in een moeilijk stadium zijn gekomen;immers,wordt nu besloten het plan toch uit te voeren, dan zijn alle kosten voor de gemeente en wordt niet tot uitvoering besloten, dan blijft het plan en daarmede ook het werk liggen. Dit laatste zou spreker zeer betreuren omdat het plan slechts met zeer veel inspanning is tot stand gebracht kunnen worden. De heer VALKENBURG meent,dat het prudent is de zaak aan te houde omdat nog moet worden afgewacht of het plan in werkverschaffing zal kunnen worden uitgevoerd. De VOORZITTER zegt dat deze beslissing spoedig zal be kend zijn, doch dat het onmogelijk zal zijn de beplantingen nog dezen winter aan te brengen ingeval nu niet tot uitvoering van het plan zal besloten worden. De heer VALKENBURG geeft i overweging in den Haag op bespoediging der beslissing aan te dringen. Spreker acht het mogelijk dat de intrekking der gedane toezeggingen tot ver leening van particuliere bijdragen een wraakneming is tegen de verhooging der opcenten op de personeels belasting. De heer DE BRUIJN zegt onvoldoende tijd te hebben ge had om zich op de nu te nemen beslissing voor te bereiden en daarom de zaak gaarne te zien aangehouden. Spreker staat ver wonderd over de toezeggingen tot het verleenen van bijdragen van personen die zelf voor groote lasten zitten. De heer TIEBACKX heeft bezwaar tegen het zoo snel af doen van deze aangelegenheid omdat ook hij zich niet voldoende voorbereid, acht,maar vooral ook omdat het den laatstsn tijd zoo vaak gebeurt dat zaken te snel moeten behandeld worden. Spreker heeft waardeering voor de kundigheid van Dr.Bijhouwer; desniettegenstaande zal,meent hij,toch nog wel plaats zijn voor

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 3