m de geheimhouding béwasird wordt over wat nu behandeld is. De VOORZITTER meent dat voor die geheimhouding geen reden bestaat. Hetgeen de Bisschop aan spreker heeft mede gedeeld,mag spreker gerust in het openbaar zeggen. De heer TIEbACKX zegt acc.oord te gaan «et het door den heer Valkenburg gedane voorstel. De heer VAN GILSE acht het beter,dat nu over de quaestie openlijk kan gesproken worden. De heer WALRAVENS wijst erop,dat diens Fractievoor zitter de beslissing op heden niet aandurft; hij geeft daar om in overweging een vóórstemming te houden. De heer VAN GILSE zegt met dit idee van den heer Valravens wel te kunnen accoord gaan,doch het logiscner te Vindendat het voorstel Valkenburg wordt ondersteundjuist omdat sommige leden door de behandeling vandaag een ander inzicht in de quaestie gekregen hebben. Aangezien thans toch alles vastligt"en er derhalve niets kan gebeuren, meent spreker,dat het beter is de aangelegenheid nog eens nader te overwegen. Spreker is van oordeel,dat de zaak "Vrouwenhof" de zaak "Kalsdonk" niet behoeft tegen te houden en dat men niet staat voor het alternatief"Vrouwen - hof" of "Kalsdonk". De VOORZITTER zegt ten respecte van de leden het voorstel van den heer Valkenburg te willen overnemen. Hij wijst erop,dat het gevaar steeds bestaat,dat men door neven motieven op een dwaalspoor geraakt. Ofschoon derhalve erin toestemmende dat de beslissing nog enkele weken zal worden uitgesteld moet spreker er toch zijn spijt over uitdrukken, dat de beslissing niet heden genomen wordt; hij had gemeend,, dat de geheele Raad met het voorstel zou accoord gaan. De heer THEUMISSE zegt ook wel iets te zien in het plan "vrouwenhof" waarvoornaar hij meent,het Dagelijksch Bestuur Bestuur niet veel voelt. Van groot belang acht spreker,dat, er een zwembassin in dat plan wordt opgenomenomdat "Zonneland" geen besten naam heeft. Spreker vraagt of het niet gewenscht zou zijn een Gommiss ie te benoemen. De V0( RZITTER wijst op de hooge kosten van een zwem bassin. Als de eigenaar van "Vrouwenhof" het anders aan boord steektisnaar spreker meentmisschien nog wel over den aan koop te onderhandelen. De heer THEUMISSE merkt op,dat het toch noodig is werk gelegenheid te vinden. De VOORZITTER zegt gehoopt te hebben dat het met de ringbaan snel zou vlotten,maar dat deze zaak ook nogal veel tijd vraagt. De heer TÏEBACKX zegt dat er nog nooit ernstig over aankoop van "Vrouwenhof" is gedacht. Hij vraagt of het niet mogelijk is een teekening van "Vrouwenhof" te laten ontwerpen. De VOORZITTER erkent,dat er van "Vrouwenhof" mooie dinger te maken zijn,doch wijst erop,dat deze veel geld kosten Spreker zegt over lij. dagen opnieuw den Raad bijeen te zullen roe oen De heer TÏEBACKX verzekert nognaals,dat niets anders dan het gemeentebelang hem voor het plan "Vrouwenhof" doet pleiten De VOORZITTER zegt,dat niemand van den Raad zal meenen dat de heer Tiebackx eenig persoonlijk belang beoogt met Vrouwenhof". Spreker wijst er nog op,dat overwogen wordt aan de binnenzijde van de ringbaan een strook van 51 Meter breedte te onteigenen "par zone". Hij herinnert er nogpiaals aan,dat uitsluitend' het zwembassin in het plan "Vrouwenhof" urgent is. De heer VA' GILSE zegt bemerkt te hebben,dat aan den Nispenscheweg op ontsierende wijze gebouwd wordt; er is aan dien weg onlangs een woning gebouwd die geheel buiten het kader

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 39