3 verlaag! te krijgen. Ook spreker hecht niet zooveel aan het gebouw "vrouwenhof". Zou de tegenwoordige eigenaar te bewegen zijn om dat gebouw zelf te blijven bewonen,dan zou het plan tot aankoop der geheele bezitting naar sprekers meening vofflr de gemeente aantrekkelijker worden. Ten slotte wil spreker ook iets van de werkverschaf fing zeggen. Hij gelooft niet,dat het plan "xalsdonk" veel werkverschaffingsmogelijkheid biedt. Naar sprekers meening zal er altijd nog wel een 500 tal werkloozen overblijven. En aangezien reeds: ongeveer f 70000,-- is opgesnoept van de f 105-000, - die voor werkloozensteun op de begrooting zijn uitgetrokkenbehoort naar sprekers oordeel erhstig te worden gezocht naar objecten van werkverschaffing. Spreker zegt vernomen te hebben,dat een terrein aan den Bredasche weg is aangekocht en gisteren nog gehoord te hebbendat een terrein van Gockx te koop is voor f 1,- per roede of f 700,-- per H.A. en dat deze gronden,naar het hem voorkomtveel meer gelegenheid bieden voor werkverschaffing dan de plannen "Kalsdonk" en "vrouwenhof". De heer VAN GILSE zegt niet gewoon te zijn in deze vergadering zijn mond te houden maar thans met opzet niets gezegd te hebben omdat hij zoowel bij hetgeen met het Vrouwenhof gebeurt als bij de Bouwmaatschappij is geinteres- seerdHij vertrouwtdat de Raad zijn stilzwijgen zal ap- precieeren en dat men in de nu behandelde quaestie 's ,d ie zoozeer het particulier belang aangaan,zich niet door neven motieven zal laten leiden. De heer ALP-BROOS geeft in overweging om ingeval in de Ludwigstraat dubbel verkeer zal worden gehandhaafd den punt nabij ftetStationsstraat weg te nemen om een betere af- buiging naar rechts,in de richting van het Stat ionspleinte verkr1' j gen De De VOORZITTER merkt op,dat een hooge prijs voor dit stukje grond wordt gevraagd. De heer VERHEIJEN,Wethouderzegt gewacht te hebben tot het e^'nde van de debatten om op twee belangrijke zaken de aan dacht te vestigen. Vooreerst heeft de %ad herhaalde malen betreurd dat de gemeente geen eigenares was van bepaalde gtondenSpreker meent,dat het daarom heel juist gezien is, te trachten tegen een schappelijken prijs de gronden,waarover het nu gaat,in eigendom te verkrijgen. Op de tweede plaats zal,naar spreker meent, bij aankoop tegen den nu genoemden prijs de gemeente invloed kunnen uitoefenen op de prijzen van andere gronden. De VOORZITTER adviseert de beslissing aan te houden tot de over lij. dagen te houden vergadering. Gezien zijne be sprekingen met den lHssChop was het hem liever geweest dat vandaag had kunnen beslist worden. Spreker had gemeend, goed te doen met nog eenige verlaging van den prijs te vragen en hierop hebben de eigenaren nog f IpOOO,-- op den prijs laten vallen,nadat spreker hun verzekerd had dat anders de Baad op hun aanbod niet zou ingaan. De heer TIEBACKX zegt,dat de schatters reeds lang op de hoogte waren van den bouw der kerk op Kalsdonk. De VOORZITTER merkt op,dat behalve architect Sturm en hijniemand daarvan op de hoogte waren. De heer TIEBACKX zegt niet te kunnen aannemen,dat de Bisschop de kerk niet zal bouwen als de Raad niet op het nu gedane voorstel ingaat. De heer ROMSOM meent,dat door afwijzing van dat voor stel de bouw van kerk enz. wellicht zal worden tegengehouden tot een tijd,waarin er aan werkgelegenheid wellicht niet zoo veel behoefte is ajs thans. De heer VAN GILSE vraagt of het noodzakelijk isdat de 1

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 38