van "vrouwenhof" verdedigt. De VOORZITTER herhaalt,dat hij niet wil medewerken aan aankoop voor een hoogeren prijs dan den geschatten. Hij zegt,dat hij den eigenaar van "vrouwenhof" heeft in over weging gegeven zelf op het kasteel te blijven wonen en grond eromheen te verkoopen. Spreker merkt op,dat de woning slechts te bewonen is door iemand die over een groot vermogen beschikt Hij ontraadt het plan Vrouwenhof" een beletseü. te doen zijn voor de uitvoering van het gedeelte van het plan van uitbreiding,waarin de gronden "Kalsdonk" liggen en waar van de aankoop thans wordt voorgesteld. De heer TIEBACKX herhaalt,dat Roosendaal op deze wijze geheel uiteen getrokken wordt. De VOORZITTER toont nogmaals aan het verband tusschen het plan en den kerkbouw. Hij geeft te kennen,dat hier tot heden nog nimmer een behoorlijk plein voor een ke-k is ge maakt en dat er nu de kans is om eens iets goeds te maken dat over honderd jaren nog zal geprezen worden. De heer TIEBACKX merkt op,dat de gemeente het heeft te betalen. Hij vindt de voor de kerk geko zen plaats- niet ideaal De VOORZITTER zegt,dat het een buitenkansje is daf| Ie grond zoo goedkoop kan aangekocht worden en dat hij van meening blijft dat waarlijk een groot gemeentebelang in dien aankoop gelegen is. De heer TIEBACKX zegt niet met het voorstel te kunnen medegaan. Er liggen naar zijne meening nog honderden ter reinen voor woningbouw. De VOORZITTER wijst nogmaals op het mooie plein,dat bii de kerk zal verkregen worden en op de orastand igheid ,dat thans de gemeente de grondprijzen kan beheers chenterwijl an ders ieder is overgeleverd aan de particulieren. De De heer VOETEN hecht er veel waarde aan dat er een school zal komen. De heer TIEBACKX zegt van meening te zijn,dat de Bisschop van Breda,als hij eene kerk wil bouwen,niet let op Roosendaal. De heer VALKENBURG wijst erop,dat de stichting van de StJosephskerk ook eerst is geschied toen de Bisschop de zeker heid had dat de St.Josephsbuurt zou worden uitgebreid en dat er in 't algemeen geen kerk wordt gebouwd als er geen zekerheid is dat zij niet in haar eigen onderhoud kan voorzien. Aangezien de pastoors ook moeten leven is er alles voor te zeggen dat bij een voorgenomen kerkbouw wordt rekening gehouden met de moge lijkheid van woningbouw. De heer TIEBACKX zegt niet het belang van de doortrekking der Parklaan in te zien. De VOORZITTER zegt,dat het daar een achterbuurt zal blijven als die straat niet aangelegd wordt» De heer VALKENBURG zegt,dat zijne Fractie bij de eerste beoordeeling van het, plan van meening was,dat dit de kosten niet waard was,doch dat na de mededeelingen welke nu door den Voorzitter omtrent den bouw de- kerk te Kalsdonk zijn gedaan, deze zaak wel een eenigszins ander aspect heeft gekregen en hij het in deze omstandigheden wel gewenscht acht den leden ngg eens de gelegenheid te geven in eigen kring het plan te bezien. Het plan "Vrouwenhof" heeft sprekers bijzondere instem ming. Hij waardeert deze oude bezitting,welker terreinen ge legenheid bieden voor sportbeoefening,terwijl zij verder veel waarde heeft a]s bouwgrond. Doch met den Voorzitter is spreker het eensdat de plannen "Kalsdonk" en Vrouwenhof" geheel los van elkaar behooren te worden bekeken. Spreker geeft in over weging ook het plan "Vrouwenhof" nog eens ernstig te bekijken en te trachten den eigenaar te beïnvloeden om den koopprijs nog __verlaa gl 1 1

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 37