snel moet geneed komen en waaraan ook des nachts zal moeten gearbeid worden. De heer THEUNISSE is het met den heer Tiebackx geheel eens,dat de aanleg eener rioleering in de kom der gemeente geen geschikt werkverschaffingsobject is,omdat vaak des nachts daarvoor zal moeter. gewerkt worden en het werk grooten- deels door Vakmenschen moet worden uitgevoerd. Bovendien is het productief werk,wat nog te meer uitvoering bij wijze van werkverschaffing doet ontraden. Daarom geeft ook spreker in overweging het rioleeringsplan terug te nemen en de plannen "Kalsdonk" en vrouwenhof"welke meer gelegenheid voor werk verschaffing bieden dan de rioleering,te zamen te bezien. De heer LEEUW meent eveneens,dat de aanleg eener Q rioleering geen werkvers chaffings object vormtaan ge zien daar voor geschoolde krachten noodig zijn. Spreker steunt daarom het voorstel van den heer Tiebackx. Den heer VAN T WESTENDE heeft het bevreemd,dat de grond van het Burgerlijk Armbestuur lager is getaxeerd dan de overige De VOORZITTER zegt,dat zulks is geschied omdat de grond van het Burgerlijk Armbestuur niet aan eene straat is gelegen. De heer KONINGSWethouderzegt verwonderd te zijn over het advies1 van sommige leden tot terugneming van het rioleeringsolanNaar zijne meening is niets harder noodig dan eene rioleering; Roosendaal snakt naar eene rioleering, zegt spieker en de eenige reden,waarom zij tot heden niet tot stand kon komen isdat. de gemeente de kosten niet betalen kan. Nu het zoover is kunnen komen dat het Rijk een gedeelte van de kosten wil vergoedenontraadt spreker ten sterkste de terugneming van het reeds genomen besluit tot gedeeltelijke t uitvoering van het r ioleer in gs planomdat hij ervan overtuigd is dat er dan en geen jaren nog eenig uitzicht op de totstand' kom ing koming der rioleering zal komen. De VOORZITTER zegt,dat thans "Vrouwenhof" niet aan de orde is,doch dat vastgesteld dient te worden of aankoop van de gronden "Kalsdonk" in het belang van de gemeente is en hij sprekerniet aarzelt dat belang te erkennen. Spreker wijst erop,dat Kalsdonk thans niet zoo'n goede buurt is ,d och dat dit in de toekomst beter zal 'worden omdat z.i. de aanleg van breede straten daartoe veel zal bijdragen. Den gemiddelden aankoopprijs van f 0,27 per M2 acht spreker zeer voordeelig. Met betrekking tot hetgeen omtrent de schatting is ge - zegd,merkt spreker op,dat de grond van Stevens aanvankelijk niet in het plan was betrokken ,doch eerst later daarbij is gekomen en dat naar sprekers oordeel de schatting goed is ge- B schied Naar sprekers meening kan de eigenaar van "Vrouwenhof" voor niet meer dan f 30000,-- bouwgrond verkoopen,terwijl voor hem,spreker,"Vrouwenhof" meer waard zou zijn zonder gebouwen dan met de gebouwen die erop staan. Spreker zegt nooit eraab te willen medewerken om mee- voor "Vrouwenhof" te geven dan den getaxeerden prijs. De door den heer Tiebackx aangevoerde voordeelen van "Vrouwenhof" zegt hij niet te kunnen inzien. Spreker adviseert ernstig rekening te houden met den voorgenomen kerkbouw op Kalsdonk,die zal gevolgd worden door den bouw van pastoriescholenenzterwijl "Vrouwenhof" slechts gelegenheid biedt voor de inrichting van een sport- terreinzwembassin enz.,van den tegenwoordigen eigenaar f 50000,-- a f Ó0000,eischt voor aanleg van wegen en daar om naar sprekers meening gaarne door dezen voor f 80000,-- zal verkocht worden. De heer TIEBACKX wijst erop,dat hij niet in het belang van Portocarero maar in het belang van de gemeente den aankoop _van

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 36