op de gronden "Kalsdonk" niets voorkomt behoudens een klein schuurtjedat nota bene nog op f 1500,- is ge taxeerd en naar sprekers oordeel geen f 500,waard is. Uitvoerig toont spreker vervolgens aan welke be - teekenis "vrouwenhof" als bezitting van de gemeente zou hebben. Het kasteel zelf ware naar sprekers meening te bestemmen voor museum, voor den gemeentedienstvoor ver gaderlokalen en wellicht ware daarin een theehuis in te richten. De fi>m het Kasteel liggende gronden acht spreker bij uitstek geschikt voor den aanleg van een sportveld, tennisveldeneen ijsbaan enz. Spreker wijst op het zich aldaar bevindende wanaelpark,hetwelk hij de eenige plaats noemt,waar de bewoners der kom van de gemeente een sq£ - duwrijk plekje kunnen vinden. Er is overigens een tuin manswoning op het landgoed "Vrouwenhof" en verde een serre, Dit alles nagaande is het voor spreker onbegrijpelijk,dat de gronden van het plan "Kalsdonk" even hoog zijn ge taxeerd als die van "vrouwenhof". Spreker ziet in den nu voorgestelden aankoop van gronden een ongelukkige transactieomdat met dien aankoop feitelijk niets anders bereikt worcit dan de mogelt&jkheid om de Parklaan door te trekken. Hij beveelt aan een ^ter opgezet plan in te dlenenwaard oor zal verkregen worden wat men vooral beoogt ,n.l.sportgelegenheid. Spreker zegt liever te zien,dat het vele geld doelmatig besteed wordt en hij vindt vrouwenhof" een ideaal,omdat daarop sport velden kunnen aangelegd worden en het derhalve voor de werkverschaffing een geschikt object is,waarbij komt,dat het onmiddellijk na den aankoop kan bewerkt worden en de ligging gunstiger is dan van welke andere terreinen ook. Als de gemeente thans "vrouwenhof" niet wil koopen ,dan zal5 zegt spreker,de kans op in-bezit-ver - krijging van dit mooie landgoed verloren gaan omdat de huid ige huidige eigenaar,die vermoedelijk spoedig Roosendaal zal verlatenbezig is dit landgoed te bederven door verkoop van bouwterrein aan straten,door het landgoed heen aan te leg gen. Spreker wijst erop,dat de tegenwoordige eigenaar spoedig voor f 50000,bouwgrond zal verkocht hebben aan straten geheel op gronden voor dat landgoed liggende. In dit verband merkt hij op,dat de thans voor "Vrouwenhof" gevraagde koopprijs van f 120.000,-- misschien wat hoog is, doch een prijs van f 100.000,-- zeker alleszins redelijk is. Spreker vermoedt dat tegen dien prijs "Vrouwenhof" wel zal kunnen worden verkregen. Hij geeft eene uiteenzetting van de rechten en verplichtingenopgenomen in het optie contract dat tcrsschen de gemeente en den eigenaar van "Vrouwenhof" is gesloten en wijst erop,dat heden over even- tueelen aankoop niet behoeft te worden beslist omdat de op tie nog tot 1 Augustus blijft gelden. Spreker geeft in overweging Dr.Bijhouwer of een an der deskundige het plan "Vrouwenhof" te doen bestudeeren om vast te stellen in hoeverre dit voor de gemeente dienstig zal kunnen zijn en in verband hiermede adviseert hij tot aanhouding van het nu gedane voorstel. Tevens zal daardoor gelegenheid ontstaan om eene vergelijking tusschen de plan nen "Vruwenhof" en "Kalsdonk" te maken. Spreker erkent,dat een prijs van f 100.000,-- voor "Vrouwenhof" f 20.000,hooger is dahbde getaxeerde waarde, doch dit verschil wil spreker erbij doen voor de gebouwen, boomen,lanen enz ,die zich op "Vrouwenhof" bevinden. Ten behoeve van de financieering van dezen aankoop adviseert spreker tot intrekking van een in de vorige vergadering genomen besluit tot den aanleg eener rioleering en tot be stemming van de daardoor vrijkomende gelden,voor "Vrouwen hof". Spreker acht uitvoering van eene rioleering in werk verschaffing bijna ondoen 13jkomdat dit een werk is,dat snel

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 35