Spreker geeft éan overzicht van de prijzen der gronden waarvan de aankoop thans wordt voorgesteld en van omliggende gronden van andere eigenaren en wijst er op,dat,als de ge meente de kosten van den voorgestelden aankoop op zich v£i nemen,de Bisschop een zeer belangrijk bedrag zal betaleö voor de gronden voor kerk,scholen,enz De heer TIEBACKX zegt met belangstelling de mede- deelingen van den Voorzitter te hebben gevolgd,doch tegen het voorgestelde plan bezwaren te hebben. Allereerst moet spreker bezwaar maken tegen de wijze waarop dit voorstel wordt behandeld. Hij wijst er verder op,dat de kom van Roosendaal reeds zeer ver uiteen getrokken is en dit bij uitvoering van het nu voorgestelde plan nog erger zal worden. Er kunnen, zegt spreker,nog honderden woningen gebouwd worden een be staande staande straten en desondanks worden nu reeds wederom plan nen beraamd om nieuwe straten te maken waarin leidingen zul len moeten gelegd worden,welke de eerste tien jaren nog niet rendabel zullen zijn. Met betrekking tot den kerkbouw op Kalsdonk merkt spreker op,dat hij niet kan aannemen,dat die bouw afhankelijk zal worden gesteld van den aanleg der straten,die kunnen tot stand komen op de gronden,waarvan de aankoop nu wordt voorge steld. Spreker meent datomgekeerdde particuliere bouwnijver heid in dat gedeelte van Roosendaal juist afhankelijk zal zijn van den kerkbouw. Het wil er bij spreker niet in,dat de kerk op Kilsdonk,als deze noodig is,er niet zou komen ingeval de bedoelde gronden niet zouden worden aangekocht. Het eenige voordeel,dat spreker in het nu gedane voor stel ziet, is de mogelijkheid van doortrekking van de Parklaan, maar naar sprekers meening zal die straat er vanzelf wel komen omdat zij immers in het plan van uitbreiding is opge nomen. Spreker meent dat deze zaak niet zoo'n haast kan heb ben omdat het gewoonlijk toch wel l-§- jaar duurt eer een kerk geheel klaar is. Ban heeft spreker er bezwaar tegen,dat als schatter voor de waardebepaling van de aan te koopen gronden is aange wezen de heer Stevens,die zelf gronden in de onmiddellijke nabijheid heeft liggen. Het schattingsrapport heeft spreker overigens toch aanleiding gegeven tot bedenkingen. Eene ver gelijking r.l. van de taxatierapporten van "Vrouw^hof" en van het, nu aangeboden plan "Kalsdonk" deed hem zien,dat "Kalsdonk" even hoog is geschat als Vrouwenhof"hetgeen hem,spreker, zeer verwonderd heeft, orndat reeds de grondeh van "Vrouwenhof" op zich zeiven z.i. hooger behooren te worden getaxeerd dan die van "Kalsconk" doch overigens de opstanden van "Vrouwen hof" nog een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen,terwijl .2E *1

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 34