GEMEENTERAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN. VERGADERING MET GESLOTEN DEUREN op DONDERDAG,3 MEI 193I1.. VOORZITTER: DE HEER MR.C .A. PRINSEN, BURGEMEESTER. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren G.J.Konings en J.Verheijen,Wethouders en de heeren J.A.Voeten, P.H.van 1t «vestende A .C .Wal ravens L.Theunisse, A.C.van Osta, M.P.van Overveld A.Smits, G .AValkenburg, A.J.C.Broos, Th. P.Tiebackx H.Leeuw, P.C.C.Broos, Dr.IrJ.P.M.van ^ilse en A.P.Roms om, leden. Afwezig de heeren J.RiddersWethouder en A.J.M.de Brui in lid SECRETARIS DE HEER AARADEMAKERS ue VOORZITTER opent te 3 uur des namiddags de beraad slagingen betreffende het. door Burgemeester en Wethouders ge dane voorstel in zake aankoop van grond op Kalsdonk. a Spreker zegt,dat het hem spijt,dat dit stuk op de agenda voor de openbare vergadering is vermeld,doch dat deze vergis sing thans niet meer zoo erg is aangezien inmiddels overeen stemming is verkregen met de eigenaren der gronden waarover het hier gaat. De aanvankelijk voor den grond gevraagde prijs was,naar spreker meende besluisterd te hebben,te hoog en daar om heeft hij nader onderbande ldmet het gevolg,dat thans f 25000,- voor den grond wordt gevraagd welke prijs aannemelijk lijkt,gezien de mogelijkheid om,bij aankoop,een gedeelte van het plan van uitbreiding te verwezenlijken. Dit plan moet,zegt spreker,beschouwd worden in verband met de- bouw eener kerk op Kalsdonk. Die kerkbouw is reeds ver voorbereid en aangenomen mag worden,zegt spreker,datals van daag de Raad besluit overeenkomstig het voorstel van Burge meester en Wethouders,morgen de Bisschop terrein zal koopen voor kerk,scholen enz.,iets wat spreker reeds langer wist,doch waarvan de Bisschop aan spreker geheimhouding had verzocht tot overeenstemming zou zijn verkregen omtrent den aankoop van den grond voor de kerk,welke overeenstemming inmiddels bereikt is. Spreker

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 33