u l wegens ziekte doch van ontslag op uitnoodiging zou moeten ge sproken worden. De VOORZITTER zegt, dat hij de ontworpen verklaring in de openbare vergadering zal voorlezen en vraagt of de leden wenschen, dat geheimhouding wordt opgelegd over wat in deze vergadering is gebeurd. De heer VAN 'T WESSENDE zegt dat geheime stukken niet meer noodig zijn omdat men toch alles publiek maakt. De VOORZITTER noemt d© publiceering van geheimè stukken een buitengewone indiscretie,waarmede de Raad zichzelf schade doet en alleen bereikt,dat hij in het vervolg minder stukken zal ont vangen De heer A.BROOS zegt, dat in de couranten reeds gegevens zijn gepubliceerd voor de politierapporten er waren. De VOORZITTER wijst erop, dat de gemeente op een gegeven moment niet meer heeft kunnen nalaten gegevens te verstrekken. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten geen geheim houding van het in deze vergadering behandelde op te leggen. De heer DE BRUIJN vraagt of den Voorzitter nog meer gegevens bekend zijn. De VOORZITTER zegt, dat hij van de Justitie,die nu de zaak in handen heeft, geen inlichtingen meer ontvangt, dat de controleur der gemeentefinancij^ën als deskundige voor de Justitie optreedt en dat hij, spreker, nu geheel buiten de zaak staat, Vervolgens wordt de geheime zitting opgeheven. Vastgesteld in de geheime vergadering van den DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 32