XH regeling van de agenda kan terugnemen. De heer VAN GILSE komt terug op het tot hem gerichte ver wijt van den heer Valkenburg, dat hij politiek van het laagst allooi zou voeren De VOORZITTER merkt op,dat het al of niet terugnemen van de pensioenregeling van de agenda voor den heer Ridders van buitengewoon belang is. Hij geeft in overweging goed na te gaan wat er voor, maar wat er ook tegen is. Groote belangen van den wethouder en zijne vrouw zijn daarmede gemoeid. Spreker acht het mogelijk, dat men de pensioenregeling zou behandelen zonder dat daarbij een woord zou worden gszegd. Maar spreker verzoekt het niet aan hem over te laten deze zware beslissing te nemenj hij heeft al verantwoordelijkheid genoeg. De heer VALKENBURG gelooft ook, dat het 't beste zal zijn de pensioenregeling op de agenda te handhaven en de verordening zonder discussie aan te nemen. De VOORZITTER wijst nogmaals op de groote beteekenis dezer zaak en beveelt aan, aan den eenen kant het gemeentebelang niet uit het oog te verliezen maar aan den anderen kant ook de recht vaardigheid na te stre^ven,terwijl ook nog wel is te letten op den wel zeer ongelukkigen samenloop van omstandigheden. Spreker neemt niet op zich het punt der pensioenregeling van de agenda af te voeren. De heer De 3RU1JN zegt dat de heer Valkenburg zal moeten toegeven,dat in de discussies niet met steenen naar den wethouder is gegooid doch op waardige wijze geprotesteerd tegen wat gebeurd is. De VOORZITTER geeft vervolgens voorlezing van het ontwerp de-p in de openbare vergadering af te leggen verklaring en vraagt of

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 28