195^- GEMEENTERAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN. VERGADERING MET GESLOTEN DEUREN OP MAANDAG,29 JANUARI VOORZITTER:DE HEER MR.O.A.PRINSEN,BURGEMEESTER. Tegenwoordig met den Voorzitter de-heeren J.Ridders, G.J.Konings en J.Verheijen,Wethouders en de heeren A.Smits, P.C.G.Broos, L.Theunisse, J.A.Voeten, A. J.C»Broos, Dr.Ir. J.P.M.van Gilse, P.H.van 1 t Westende, Th.P.Tiebackx, M.P.van overheid, A. C.balravens, A.G.van Osta, G.A. Valkenburg, A.P. Romsom en A.J.M.de Bruijn,leden. Afwezig de heeren H.Leeuw en H. C .Welling, leden. SECRETARIS: DE HEER AARADEMAKERS De VOORZITTER opent te 3 uur des namiddags de beraad slagingen en geeft het woord aan den heer Verhei3en,Wethouder, voor het doen van eenige mededeelingèn naar aanleiding van diens reis naar Rijssel in verband met de mogelijke vestiging van eene buitenlandsche industrie te Roosendaal. De heer VERHSIJEN,Wethouder,zegt dat eene industrieele onderneming uit Rijssel het plan heeft geopperd te Roosendaal een industrie te vestigen waarin 30 personen zullen kunnen werkzaam zijn,dat de directeur der arbeidsbeurs de aandacht dier onderneming had gevestigd,op een terrein der vroegere boomkweekerij van Rassers aan de Spoorstraat en dat Burge meester en Wethouders hem,spreker,hebben verzocht na te gaan wat ware te doen ter bevordering van de vestiging van bedoelde industrie Spreker zegt van meening te zijn, dat er wel accoord zal kunnen verkregen worden met de ondernemende firma over den aankoop van een gedeelte van dat terrein ter grootte van 25OO M2 voor den prijs van f 2,-- per.M2, Hij deelt verder mede,dat de te stichten fabriek 30 x IlO M groot zal zijn en dat daarin een bedrijf voor het impermeable maken van 'innen en laken zal gevestigd worden, dat

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 1