gemeente, dat op sprekers vraag aan de Heide Maatschappij waar om die reiskosten werden verantwoord als "kosten bemiddeling aankoop grond" hem is medegedeeld, dat zulks geschiedde v ver zoek van Ridders en Meisen en dat van de Heide Maatschappij maandelijks de rekening bij de gemeente inkwam, doch daaruit de reiskosten niet bleken. De heer A.BROOS vraagt of het waar is dat Burgemeester en Wethouders toroeger hebben besloten de verantwoording te doen geschieden op de wijze waarop zij werkelijk plaats had. De VOORZITTER zegt hiervan niets te weten. Hij is van oordeel, dat de Heidemaatschappij de gemeen te op een buitengewoon anaangename wijze heeft getracteerd; dit te meer omdat spreker, toen hij vermoedde, dat de zaken op het Bureau Sociale Zaken niet geheel in orde waren en met het oog daarpp naar die maatschappij is geweest, daar voor antwoord kreeg, dat "het met de zaken wel wat beter ging dan vroeger maar toch niet naar hun zin zondernadere uitlegging van de bezwaren te kunnen krijgen.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 19