lil de rijkscontrole mede naar de grens nam met het voorwendsel,dat het aardig was daar de smokkelaars bezig te zien,dat hij het, aldaar aan gekomen, voorstelde alsof de mist de waarneming der smokkelarij be- lemmerde en, omdat men nu fcfich eenmaal op reis was,beter was de reis voort te zetten naar Antwerpen,doch toen in Mari'énburg bleef en dat dit alles is geschied daags voor de arrestatie van Melsen,doch ook meermalen te voren met verschillende personen van de Heide Maatschappij,bijv. Verkaart, Albers, Haenschoten,reizen naar Mariën- burg zijn gemaakt. Tegenover de Heidemaatschappij zal spreker deze dingen niet verzwijgen en daarom meent hij, dat bij die maatschappij ook nog slachtoffers sullen vallen. Uit de verklaringen van verschillende personen, ook tean de chauffeurs,is voor spreker komen vast te staan, dat de feiten onomstootelijk waar zijn en dat Melsen moet worden ontslagen. Of er nu steunuitkeeringen hebben plaats gehafl, die hadden moeten uitblijven, dit zal, zegt spreker nog moeten worden nage gaan. De controle is op dit punt onvoldoende geweest. Spreker zegt,dat het niet aan het Gemeentebestuur of aan hem is uit te maken welke maatregelen tegenover den Wethouder zul len moeten 'genomen worden. Xn verband met hetgeen de heer Broos mededeelde omtrent ra s- en verblijfkosten,merkt spreker op,dat Burgemeester en Wethouders de reiskosten niet gekend hebben, dat nu echter wel gebleken is, dat eene dezelfde reis wel eens dubbel is gedeclareerd, n.1. een maal bij de Heidemaatschappij en eenmaal rechtstreeks bij de gemeente

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 18