8. gemeentekas terug komt. Spreker meent dat men dit als eene toege stane handelspraktijk kan beschouwen. Ofschoon volledige controle ook in de toekomst niet goed doenlijk zal zijn,meent spreker toch dat het aanbeveling verdient hier grenzen te stellen. De heer VOETEN zegt,dat hij op verzoek van zijne politieke vrienden naar den Commissaris van politie is gegaan,wien hij heeft fp medegedeeld,dat de Nederlandsche Heidemaatschappij patieulier eigendom en natuurschoon heeft vernietigd,zolder dat een taxatie van de schade is geschied of een vergoeding betaald. Spreker vraagt of indien Melsen daarvan geld van de gemeente zou gevergd hebben,de belanghebbende menschen nu nog eene vergoeding zullen kunnen ontvangen. De heer ROMSOM vraagt naar aanleiding van hetgeen de heer de Bruijn heeft gezegd, of het mogelijk is^dat de leden van den Raad inzage nemen van de li jste<V van ondersteunden. Ook spreker heeft vernomen van gevallen,dat aan goede gezeten burgers steun verleend zou worden, tot zelfs f 30,per week. Als zulks waar zou zijn,dan meent spreker dat de Raad meer zeggenschap in deze moet krijgen óf dient te voorkomen^dat de steun op zoo onjuiste wijze wordt toegekend. De heer VALKENBURG verklaart dat al de hier bedoelde ver halen tot het rijk der fabelen moeten worden teruggewezen. In de laatste vergadering van het Crisiscomité heeft spreker nog eens uitdrukkelijk inlichtingen hierover gevraagd. Vast staat dat bijv. Bui jsen-Hentenaar noch door het Crisiscomité noch uit den tusschen- steun wordt bijgestaan. De secretaris van het ctisis-comité heeft

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 12