7. zaken niet zal bezien door een politieleen bril omdat dan de objec tiviteit in het gedrang komt,waarvan de heer Leeuw blijkt gaf toen hij vroeg of spreker op de hoogte van de nu bekend geworden feiten was toen hij zijn bewuste fractieverklaring aflegde. Spreker kan hierop mededeelen,dat,indien zijne fractie ook maar eenlgszins van die feiten op de hoogte was geweest,er van hare zijde maat regelen zouden zijn gekomen. Spreker sluit zich aan bij hen, die hebben gevraagd welke maatregel// getroffen is tegen den ambtenaar Melsen. Ook deze ambtenaar heeft een illusie bij spreker wegge nomen. Wel had ook spreker wel eens gehoord,dat over Melsen een minder gunstig oordeel liep; diezelfde roep ging echter over meer dere personen,die ambtenaar van de gemeente zijn; echter ontbrak het geheel aan bewijzen. Spreker zegt nogmaals, dat er geen aanleiding bestaat om de betrokken personen met steenen te gooien,doch dat uitsluitend be hoort te worden gestraft. Zijn er nu bij dienstreizen te groote verteringen gemaakt en is dit gecontroleerd door Burgemeester en Wethouders? Die con trole moet naar sprekers meening ongemeen moeilijk zijn,omdat, wanneer een lid van het College erin betrokken is,het bezwaarlijk is bepaalde grenzen aan verteer te gaan stellen. Spreker acht het mogelijk, dat soms reis- en verteerkosten kunnen worden in rekening gebracht die niet volledig te verantwoorden zijn,maar spreker voaLt zich op dit punt ook koopman en kan goed begrijpen,dat men bijv. tracht een ambtenaar in de vereischte stemming te brengen om bijv. een hooger subsidie of een lageren rentevoet te verkrijgen. Moge lijk is immers dat op die wijze eene uitgaaf 2 a 300 vouöig in de gemeentekas

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 11