De heer VAN GILSE dankt eveneens den Voorzitter voor diend open- hartige uiteenzetting,en zegt,dat reeds de wenschelykheid besproken om te geraken tot eene herziening van de salarissen,waartoe eene oom missie werd benoemd. Deze commissie werkt naar sprekers meening te trasg wat niet in het belang is van het georganiseerd overleg. Deze herzie ning behoort,eveno4s elders op betrekkelyk korten termyn te geschieden. Door langdurige bÉthéndeling van dit onderwerp wordt,zegt spreker,het georganiseerd overleg impopulair en wordt dit in het belachelyke ge trokken. Hy verzoekt aan de commissie om spoedig haar rapport in te dienen,omdat hy hierin een der middeien ziet om tot verlichting van de gemeente-financien te graken. De heer ROMSOM zegt,dat de heer Van Gilse zich vergist,omdat het georganiseerd overleg in deze nog niets te zeggen heeft gehad. Met den heer \n Gilse is spreker &et eens,dat het rapport der commissie lang op zich laat wachten. De heer VALKENBURG zegt,dat deze besprekingen een eigenaardig lioht werpen op de mentaliteit van sommi^ge leden. Spreker zou graag zien, dat de Raad zich pp het breede standpunt van den Voorzitter plaatste en niet a priori uitmaakte welke bezuinigingen behooren te worden in gevoerd om het gat te stoppen. Ify verzoekt den leden de voorstellen, die zullen worden gedaan volkomen objectief en onbevooroordeeld te ontvangen Des namiddags te 3*50 uur wordt de vergadering heropend. <9

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 9