verleende subsidies en dan nog lagere tarieven hebben dan andere instel lingen. Spreker wensoht geene tarieven,die de gemeente geld kosten Hy geeft in overweging de begrooting voor de bedryven niet te vroeg te doen uitgaan,opdat kan worden overwogen wat hieruit voor de gemeente te haleh is,zulks omdat verschillende tarieven lager zyn dan in andere plaatsen. De VOORZITTER zegt,dat hy zyne mededeelingen heeft gedaan,omdat samenwerking vanallen vereischt wordt en de Raad niet onkundig zou zyn van den toe stand, die, naar sprekers meening,zeer ernstig is. Hy hoopt, dat met deze mededeelingen,die niet met het oog op een bepaald voor stel zyn gedaan,by het opmaken der begrootingen van de bedryven zal worden rekening gehouden. Spreker hoopt,dat middelen zullen kunnen worden gevonden om te voorkomen,dat de gemeente in groote moeilykheden komt. Burgemeester en Wethouders zyn zich van den ernst van den toe stand bewust en zullen doen wat in hun vermogen is. De heer VALKENBURG zegt dankbaar te zyn voor de gedane mededeelin gen. Ook spreker had aangevoeld,dat het met de gemeente-finanoiê'n niet goed ging. Spreker waarsouwt de leden om by het beramen van maatregelen met de noodige voorzichtigheid te werk te gaan,in welk geval de R.K. raadêfraotie daaraan hare medewerking zal kunnen verleenen. De heer LEEUW zegt,dat het tekort is te wyten aan de geweldige bedragen,die voor werkverschaffing en steunverleening moeten worden uitgegeven. Als de Raad eene sluitende begrooting wil zal hy niet moe ten terugschrikken voor de daartoe te nemen maatregelen. Hy wyst wr echter op,dat niet om wille van eene sluitende begrooting de volks kracht moet worden ondernrynd en dat er andere middelen zyn om tot eene sluitende begrooting te geraken. In dit verband herinnert speaker aan de door hem ingediende motie,waarby de wensohelyjheid wordt uitgespro ken,dat de werkloozenzorg een onderwerp van rykszorg zal worden. In dit geval zal de gemeente Zich wat ruimer kunnen bewegen en zullen de maatregelen,die thand misschien onvermydbaar zyn,niet behoeven te wor den getroffen. Nu eene nieuwe regeering is opgetreden wil spreker daarby zien aangeklopt. Spreker zal,zooveel in zyn vermogen is,medewerken,doch zal er zioh niet mede kunnen vereenigen wanneer in deze omstandigheden de meest noodlydenden het eerst zouden worden aangesproken.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 8