VERGADERING VAN VRYDAG ,fl JUNI 1933. G©op®nd te 3 uur des namiddags. Voorzitterde heer Mr.C.A.Prinsen,Burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren J.Ridders,G.J.Konings en J.Verheyen,Wethouders,en de heeren J.A.Voeten,A.C.van Osta,L.Theu- nissd.H.C.Welling,P.H.van't Westende,A.C.Walravens,F.C.C.Broos,Th.P. Tiebackx,H.Leeuw,M.P.van Overveld,ür.Ir.J.P.M.van Gilse,A.J.C.Broos, C.A.Valkenburg,A.Smits en A.P.Romsom,leden. Secretarisde heer A.A.Rademakers. Afwezig de heer A.J.M.de Bruyn,lid. De VOORZITTER stelt voor met gesloten deuren te beraadslagen over medsdeelinëen,die hy werscht te doen omtrent de financiën der gemeente. Dit voorstel wordt zonder hoofdelyke stemming aangenomen. De VOORZITTER zegt,dat hij meent den Raad eenige mededeelingen te moeten doen over den finanoieelen toestand der gemeente. Het wil hem voorkomen dat de Raad het recht heeft zijn meening te kennen nu hij eenigen tijd heeft gehad deze te vormen. De financieels toestand geeft,naar sprekers Inzicht, steeds meer aanleiding tot groote bezorgdheid. Dit oordeel berust ten deele op een aanvoelen.hetwelk een persoonlijk karakter draagt. Maar deels is dit gebaseerd op feiten en esnige dezer feiten meent spreker den Raad niet te mogen onthouden. Het dienstjaar 1928 sloot met een batig saldo op dan gewoner dienst van ruim f I48OOO.— de dienst 1929 met een batig saldo van ruim f 26000.— de dienst 1930 vertoon de een nadeelig saldo van ruim f 6000.— de dienst 1931 sloot me£ een nadeelig saldo van ruim f 11000.-- De rekening 1932 is nog niet gereed. Als de ambtelijke inlichtingen juist zijn - het is moeilijk definitieve resultaten te noemen voorde rekening geheel is opgemaakt - dan zal het nadeelig saldo van den ge wonen dienst van dat jaar aanmerkelijk boven f 50000»- uitgaan. Dit laatste beteèkent een zware last voor den dienst 193^4- waarin dit nadeelig slot van 1932 zal moeten worden verwerkt. Daarbij komt dat de kosten van werkverschaffing voor het overgroots deel op den kapitaal- dienst zijn verantwoord. Zoo lang er objecten waren,welke een reeks van jaren hun nut voor de gemeenschap opleverden was deze verant- woording

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 5