aanwezig i$. Wanneer de gelegenheid bestaat om dit aan te koopen maf daarover, zegt spreker,wel eens errnstig worden nagedacht,omdat hy vreest,dat onze nazaten den Raad daarvan anders misschien een verwyt zullen maken. Hy erkent,dat door onze voorvadereh in het Vrouwenhof reeds veel is bedorven. Uit financieel oogpunt oordeelt spreker het Vrouwenhof een pracht- object woor werkverschaffing,omdat er werk zal zyn te verrichten voor den aanleg vn wegen en beplantingen. Bovendien zal het terrein baten kunnen opleveren wegens huren van sportterreinen tennisvelden. Spreker adviseert het geheels terrein niet als bouwterrein te exploiteeren,omdat alsdan het geheel voor altyd zal zyn bedorven. Het aanbod van den eigenaar neemt spreker niet au sériaax. Hy heeft zich de vraag gesteld of niet op eenige manier bezuiniging zou zyn te verkrygen op het parkplan naby het station. Zonder iemand hiervan een verwyt te willen maken,zegt spreker,dat de Raad hiermede niet gelukkig is geweest. Spreker bereke%,dat voor den aanleg van den ingang van dit park de gemeente reeds een bedrag van f I4.5OOO.- kwyt is,terwyl de gemeente nog meerdere kosten te wachten staan,die in de duizenden zullen loopen. De gemeente zal den eisch van 25% garantie voor de an te leggen gas-,water-en eleotriciteitsleidingen ter plaatse niet kunnen handh*wan,waarby nog komt,dat de aanleg van dit nieuwe park voor werkverschaffing van weinig beteekenis is. Sr zyn ook,zegt spreker,onaangenaamheden met eene garage ter plaatse,ter- wy! hy heeft vernomen,dat de eigenaar van de bioscoop aan de Brug straat recht van uitweg zou hebben op den toegangsweg tot het lyceum, wat voor het park geen voordeel is. Sprak-r vraagt of het niet zou mogelyk zyn op het parkplan by het station te bezuinigen door alleen het plantsoen aan te leggen zonder meer. E(y meent,dat op deze wyze wel f 50000.- zou zyn te bezuinigen. Wanneer dit zou mogelyk zym zou spreker er voor xyn,dat met den eigenaar van Vrouwenhog nadere onder handelingen worden gevoerd. Het door dezen gevraagde bedrag acht spreker niet aoceptabel. By vermindering van de vraagsom gelooft spreker,dat,wanneer overeenkomstig zyne ideeën wordt gehandeld,deze voor de gemeente geen strop zal beteekenen. By de uitvoering van deze

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 3