VERGADERING VAN DINSDAG,11 APRIL 1933. Geopend te 6 uur des namiddags. Voorzittende heer Mr.C.A.Prinsen,Burgemeester Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren J.Ridders,G.J.Konings en J.Verheyen,Wethouders,en de heeren M.P.vt|n Ovorveld,L.Theunisse, ACvan 0staJAVoetenAJMde BruynACWa1r a vensH.LeeuwASmit s A.J.C.Broos,Th.P.Tiebackx,F.C.C.Broos en A.P.Romsom,leden. Secretariside heer A^A.Rademakers. De VOORZITTER stelt voor den heer Tlebackx in besloten vergadering de gelegenheid te geven tot bespreking van het aanbod van den heer Portocararo tot aankoop van het "Vrouwenhof". Zonder hoofdelyke stemming wordt hiertoe besloten. je heer TIEBACKX zegt,dat tusschen hem dn den eigenaar van het Vrouwenhof of diens lasthebber geetiig contact bestaat en dat,wanneer hy dit aanbod ter sprake brengt hy dit doet uit pure belangstelling. Uit het aanbod leidt spreker afdat de eigenaar van Vrouwenhof dit wel wil verkoopen. Spreker meent,dat het Vrouwenhof voor de gemeen schap van groot belang zcu kunnen zyn,omdat dit slechts eenige ponder- den meters van de Markt verwyderd ligt en langs alle zyden is te be reiken. Spreker geeft eene opsomming van de doeleinden,waartoe het Vrouwen hof,wanneer dit eigendom van de gemeente zou zyn,zou zyn te gebruiken, n.l.het gebouw zou zyn te bezigen als ambtsxroning voor den Burgemeester; het zou eventueel kunnen worden ingericht tot ambaohtsschool of voor een museum van oudheden;er zouden cursussen voor werkloozen worden gegeven,terwyl de bypehoorende gebouwen dienstig zouden kunnen zyn voor de plantsoenarbeiders;er zou eene kweekery voor da gemeentelyke plantsoenen kurmenworden aangelegd,terwyl er gelegenheid zou bestaan voor den aanleg van schietbanen voor de burger-wacht,voor eene ysbaan, voor tennisvelden,voetbalvelden,voor wedstryden ten behoeve van hand- boogschutteryen^jvoor het geven van concerten en open luchtspelen;de kermis zou er kunnen worden opgaslagen,waardoor de Markt daarvan zou kunnen bevryd blyvenjer zou eene herberg kunnen komen met kinderspeeel- tuin;een wandelpark is reeds onmiddellyk beschikbaarterwyl alles,wat binnen een tydv&k van vyftig jaar hier zal vereisoht worden,ter plaatse

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 2