V3RGADMING VAN 23 MAART 1933. Geopend te Lpg" uur des namiddags. Voorzitteride heer Mr.C.A.Prinsen,Burgemeester Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren J.Ridders,G.J.Konings en JVerheyen,Wet houder sen de heeren A.C.van Osta,P.H.van *t West- ende,M.P.van Overveld,Th.P.TiebaoIoc,F. C.C.BroosA.SmitsL.Theunisse A.J.C.Broos,J.A.Voeten,H.C.WeHing,A.P.Romsom,A.J.M.de Bruyn,Dr.Ir. J.P.M.van Gilse en H.Leeuw,leden. Secretaris de heerp A.A.Rademakers Afwezig de heeren C.A.Valkenburg en A.C.Tfelravans,leden. De VOORZITTER stalt voor met gesloten deuren te beraadslagen over een voorstel tot aankoop van een pand aan de Brugstraat en tot het van opleggen van de geheimhouding Smtxxxt het in deze vergadering behan delde aan allen,die daarby tegenwoordig zyn. Dit voorstel wordt zonder hoofdelyke stemming aangenomen. De VOORZITTER deelt mede,dat in veiling is het pand aan de Brug straat, toebehoorende aan Mevr.De Wed.Kortman te IJtrecht. Ofsohoon dit voor het maken van den ingang van het nieuw aan te leggen park niet strikt noodig is hebben Burgemeester en Wethouders gemeend den Raai hiervan niet onkundig te moeten laten,zulks omdat nog niet juist be kend is hoe de ingang van het pari zal worden gemaakt. Nu het pand in veiling is en daarvoor niet meer dan f 6O5O.- is geboden hebben Burgemeester en Wethouders ook gevraagd naar den prys van het naast bedoeld pand gelegen woonhuis van den heer Van Eldik te Utreoht,met het gevolg,dat dit pand voor f 8000.- in optie is verkregen. Ook voor het naast dit laatstgenoemde pand gelegen bouwperceel van den heer Van iten Bouwhuyzen hebben Burgemeester een Wethouders prys gevraagd,dia zich bereid heeft verklaard,mits hy wordt schadeloos gesteld,zyne mede werking tot het verkrygen van de beschikking over alle perceelen,die den ingang^ van het parkplan beheerschen. De heer TIEBACKX zegt,dat de gevolgen van het overhaaste besluit tot aanleg van het park zich nu reeds doen gevoelen,doordat allerlei bezwaren ontstaan. Hoe meer spreker

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 1