De heer LEEUW meent eveneens,dat zulk een volmacht alle aanbeveling verdient. De heer TIEBACKX zegt thans geen beslissing te kun nen nemen omdat hij op die beslissing niet voldoende voor bereid is. Spreker geeft in overweging een maquette,als waarover reeds gesproken is,te laten maken. De heer VERHEIJEN,Wethouder,merkt op dat de heer Tiebackx zich vergist als hij meent dat hij niet voldoende voorbereid is,omdat immers de heer Tiebackx alle gegevens bezit. Spreker zegt,dat Burgemeester en Wethouders gistere een brief hebben ontvangen en dat het ontraden dient te worden de zaak te stagneeren omdat de definitieve beslis sing toch nog in den raad komt. De VOORZITTER beaamt dit laatste. Hij wijst erop, dat de in het aanvankelijke plan aangebrachte wijzigingen wel meer kosten vragen aan werkloon,doch dat overigens niets ia veranderd. Spreker beveelt aan te voorkomen dat nog weer enkele wepdcen zullen verloren gaan. De heer VALKENBURG zegt,dat hij het met den heer Tiebackx geheel eens zou zijn indien er geen werkloosheid was en men niet voor werkobjecten behoefde te zorgen. Spreker zou in dat geval zelfs in 't geheel niet voor uit voering van het rondweg-plan zijn,doch nu al het mogelflke moet worden gedaan om werkverschaffing te kunnen vinden, kan hij met het plan medegaan. De VOORZITTER wijst er nog op,dat Roosendaal door het Rijk zeer welwillend behandeld wordt,hetgeen ook hier uit blijkt dat men reeds van rijkswege de noodige op metingen heeft laten doen. De heer TIEBACKX zegt van oordeel te zijn,dat zelfs op 1 Juli nog niet met het werk zal kunnen beginnen worden. De VOORZITTER merkt op,dat er momenteel geen enkel werkobject is waaraan onmiddellijk kan worden begonnen. De De heer TIEBACKX verzoekt te mogen vernemen welke andere werkobjecten er nog zijn. De heer VAN GLLSE meent,dat de werkobjecten welke men heeft gevonden,practisch onuitvoerbaarof zelfé absurd moeten genoemdworden. Daartegenover ziet spreker in het plan van d.e rondweg een prachtig werkverschaffingsobject. Spreker staat ervan verwonderd dat de heer Tiebackx nu naar andere werkobjecten vraagt. De VOORZITTER beveelt nogmaals aan de voorbereiding door oe zezten ook ter verkrijging van spoedige opheffing van het verkeersobstakel,dat de spoorwegovergang aan de Markt beteekent. Zonder hoofdelijke stemming wordt goedgevonden dat Burgemeester en Wethouders het-plan volgens hun inzicht doorzetten en dat een maquette zal worden gemaakt van het viaduct over den spoorweg en de Hulsdonksche straat. De heer A.i ROOS meent, dat de maquette als een re clamemiddel voor Roosdndaal zal kunnen dienst doen. De /OORzjITTER legt den leden de geheimhouding om trent het in deze vergadering behandelde op. Hij sluit vervolgens de beraadslagingen. Alo.us vastgesteld in de vergadering met gesloten deuren van den DE SECRETARIS, pg VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 17