Sgemeenten. De JOGRZxTTER zegt,dat Breda en Tilburg ook aan het onderhandelen zijn en dat de Commissaris der Koningin hem, spreker,heeft gezegd,dat de gemeente, die het eerst met de - voorbereiding klaar is,het eerst voor medewerking van het. H.l.J in aanmerking komt. Spreker zegt, dat men hem ook heeft medegedeeld, dat Roosendaal voor dp1' rondweg voordeeliger condioien heeft verkregen dan andere gemeenten. Daarom ad viseer u spreker nogmaals tot spoedige beslissing. De heer DE BRUIJN meent dat Roosendaal toch reeds goede aansluitingen heeft op andere wegen. De VOORZITTER zegt dat Roosendaal groot belang erbij heeft aan groote wegen te liggen. Hij vraagt wat de veï^ gadering het beste vindt: de zaak tijdelijk laten rusten rot de maquette gereed is of met de voorbereiding doorgaan en intusschen toch ook de maquette laten maken. De heer VAT; GILSE vraagt of gelden voor hst grond werk op de1'1 kapitaaldienst der begrooting zijn gebracht. De VOORZITTER zegt dat het grondwerk zal kunnen worden gemaakt voor de gelden die voor de Werkverschaffing op de begro ting zijn uitgetrokken. De Secretaris geeft voorlezing van den brief van 18 Dece her 1953 van deh Ingenieur van den Rijkswaterstaat^ De heer VALKENBURG is van meening dat wachten niets zal helpen. Aangezien reeds in Januari werk zal moeten ver- sc.nait worden, omdat anders d.e gelden als steun moeten worden uitgegeven aan de werkloozen,meent spreker er de voor keur aan te moeten geven,dat spoedig beslist wordt,temeer nog nu de toegestane wijzigingen van het plan verbeteringen zijn en niet veel geld aan de gemeente Kosten. Bovendien wil spreker ermede rekening houden dat bij verder uitstel der beslissing het wellicht lang zal duren eer Roosendaal medewerking van het Rijk zal verkrijgen. Spreker zegt in tusschen tusschen niet zoo optimistisch te zijn om te meenen dat reeds in Januari met het werk zou kunnen worden begonnen. De VOORZITTER zegt dat zeker nog wel vier maanden zullen noodig zijn voor het in kaarten brengen van het plan. De heer VALKENBURG merkt op,dat toch,wil men althans niet veroorzaken-dat de begrooting in !t geheel niet sluit, reeds in Januari werk zal moeten kunnen verschaffen aan de werkloozen. De heer TIEBACKX spreekt de wenschelijkheid uit van het vinden van werkobjecten die geen bijkomende kosten vor deren. De heer RIDDERS,wethouder ,wijst op het groote be lang dat i*n werkverschaffing gelegen is door de bijdrage wan het Rijk die daarvoor verkregen wordt De lieer VAN 1 'ASbTENjjS zou gaarne een landbouwer in de schattingscommissie opgenomen zien. De VOORZITTER zegt,dat dit ook aanvankelijk wel de oeaoeling is geweest,doch dat daarna de keuze is gevallen 00 den neer ->egers, die als schatter een goeden naam heeft. De neer Dn hRITIJN meent, dat als eén van de drie schatters moet worden uitgeschakeld,de heer Segers behoort behouden te blij ven,omdat hij deze den beste der drie nu genoemde schatters vindt. De heer VA- GILSE verklaart zich voor de doorzetting der voorbereiding van den aanleg omdat de gemeente moet zorgen voor werkverschaffing en daarbij vooral moet streven naar het maken van productief werk. Het nageslacht, zegt spreker,dat rente en aflossing zal moeten betalen van de gelden, ne voor - werkv er schaf fing zijn uitgegeven, zal anders vragenwat neeft men toch met dat geld gedaan?" Spreker wil burgemeester en Wethouders een volmacht geven om zoo spoedig mogelijk de aangelegenheid van den rondweg af te werken. De f

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 16