Spreker verzoekt de instemming van den Raad met dit voornemen. vraagt verder de bewilliging van den Raad in de aanwijzing van de hsere 1 U.J.ileerma van Voss^Ant.Segers en J.J.Stevens als schatters der voor den ro dweg te bestemmen gronden en in de toewijzing van een«honorarium aan die schatters ten bedrage van f 2,-- per te schatten perceel. Spreker-zegt,dat nog de kans bestaat dat de Rijkswaterstaat een schat oer zal aanwijzen en d_at alsdan de gemeente slechts twee-schatters zal te benoemen hebben. De heer-TIEBACKX vraagt of er eén dan wel twee paral lelwegen zullen worden aangebracht en of de parallelweg,in geval e- slechts een aangelegd zal worden, aan de binnenzijde of aan de buitenzijde van den rondweg zal liggen. De VOORZITTER zegt dat er niet meer dan 5 k 6 M ruim te is en dat er mitsdien slechts één parallelweg zal kunnen komen, die aan de binnenzijde van den rondweg zal aangelegd worden. De heer P.BROOS vraagt of het vervaardigen van de maquette aan een ingezetene van Roosendaal zal worden onge dragen. De VOORZITTER zegt,dat Burgemeester en Wethouders er de voorkeur aangeven de maquette te doen maken door een^.es- kundige,bijv. den heer Ir.van Straaten,daar het te betreuren zou zijn indien als gevolg van onvoldoende gelegenheid tot eene juiste beoordeeling der zaak de gemeente duizenden guldens schade zou lijden. De heer DE BRUUN vraagt of het niet beter is een teeken ing te doen maken. wj.j vraagt zich verder af wie de kosten van den rond weg zal betalen. De VOORZITTER wijst erop dat de gemeente verplicht is werkobjecten voor de werkloozen te zoeken,dat z.i. de rondweg rondweg m weerwil van de hooge kosten het meest produc tieve werk is dat te vinden zal zijn en dat dit werk in elk geval voordeeliger is .dan steun verleenen. De neer VAR u-xESE zou vaarnp i p-f~Q 0aax ne i^us vernemen omtrent de kostenverdeeling, i^e VOORZITTER zegt, dat aanleg op meerdere breedte dan aanvankelijk de bedoeling was,natuurlijk meer geld kost omdat er meer grondwerk is en er ook meer grond moet ont eigend worden en dat de gemeente deze kosten te betalen heeft,dat het Rijk den kunstweg betaalt en het geheel in be heer bij het Rijk komt,doch de parallelwegen in onderhoud bij de gemeente. ne.heer TlzBACKX zegt zich af te vragen hoe toch in kleinere gemeenten als bijv. Wouw,de financieele zijde van den aanleg van een rondweg geregeld, wordt. De VOORZITTER merkt op,dat van Rijkswege een bedrag van f 6.000.000,- voor werken is beschikbaar gesteld en dat deze gauw op zullen zijn en het daarom zaak is spoedig zich van een gedeelte daarvan te verzekeren. Spreker zegt bang te zijn dat uitstel tot gevolg zal hebben,dat Roosendaal met meer zal kunnen worden geholpen; hij acht het in het belang van de gemeente dat de Raad het aan Burgemeester en Wethouders overlaat alles sooedig voor te bereiden op de Zoor 1en het best geachte wijze. Thans,zegt spreker,komt Roosendaal voor een gedeelte van de beschikbaar gestelde gelden in aanmerking,doch wie weet of die kans niet verloren gaat als nog eenigen tijd getaüimd wordt. De heer TIEBACKX heeft toch wel bezwaar tegen deze hem. verrassende behandeling omdat hij de geheele aangelegen- heid op 't oogenblik niet goed overzien kan. De heer VAN GTLSE vraagt of er iets van bekend is dat andere gemeenten 00 k reeds bezig zouden zijn met onder- nandelingen met het Rijk in zake rondwegen om de kommen der gemeenten

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 15