GEMEENTERAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN. Vergadering met gesloten deuren op VRIJDAG,22 DECEMBER 1933. VOORZITTER: DE HEER MR.C.A. 'RINSEN, BURGEMEESTER. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren J.Ridders, G.J. Konings en J.Verhei Jen,wethouders en de heeren C.A.Valkenburg, .Leeuw, J.A.Voeten, M.P.van Overveld, F.C.C.Broos, P.H. van 't Testende, A.C.van Osta, A.Smits, Dr.Ir.J.P.M.van Gilse, H.C. Welling, L.Theunisse, Th.P.Tiebackx, A.P.Romsom, A.J.C.Broos, A.C.Walravena en A.J.M. de Bruijn,leden. SECRETARIS: DE HEER AARADEMAKERS De VOORZITTER opent te 3.10 uur namiddag de beraad slagingen en zegt enkele mededeelingen te willen doen omtrent den rondweg. Spreker zegt,dat hij onderhandelingen heeft gevoerd met het Rijk omtrent den rondweg,dat twee dagen geleden bericht is ingekomen,dat door het Rijk enkele wijzigingen zijn toegestaan in het aanvankelijk ontwerp,dat hem,spreker den tijd te kort toescheen om reeds thans den Raad eene beslissing in deze zaak te laten nemen,doch dat hij van die wijzigingen toch reeds thans aan den Raad wil mededeeling doen omdat zij een aanmerkelijk voordeel voor de gemeente beteekenen. Spreker zegt,dat aanvankelijk uitsluitend de snelbaan over den spoorweg en de Hulsdonkschestraat zou worden geleid, zoo dat men van de Hulsdonksche straat af niet op den rondweg zou kunnen komen,wat een vrij groot obstakel beteekende,doch dat het Rijk nu toegestaan heeft,dat naast de snelhaan ook een parallelweg over den spoorweg zal aangelegd worden. Spreker deelt verder mede,dat het in de bedoeling van Burgemeester en Wethouders ligt een maquette van het viaduct over den spoorweg en de Hulsdonksche straat te laten maken,om dat het van belang is het ontwerp,dat zeer belangrijk is,goed te kunnen beoordeelen,en een maquette daartoe eene goede ge legenheid biedt. Spreker

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 14