Spreker meent,dat,hoewel de Voorzitter op dit punt niet opti mistisch gestemd is,uitvoering van het voorgestelde werk in 1935 wellicht toch wel zal kunnen plaats hebben. Spreker wijst er nogmaals op het belang van werkverschaf fing, dat hij allervoornaamst vindt. De heer A.BROOS vraagt of de uitvoering van het plan,met name de verharding van den weg,enz. nog nader in den Raad aan de orde gesteld zal worden. De VOORZITTER zegt,dat er thans nog geen sprake is van geld uitgeven, en dat,vóór dit zal geschieden,de Raad nog nader zal heb ben te besluiten. Spreker wijst op het groote belang, dat gelegen is in eene volkomen geheimhouding der in deze vergadering behandelde gewich tige aangelegenheid,en verzoekt daarom dringend ervoor te waken, dat niets omtrent die aangelegenheid zal uitlekken. Hij legt den leden de geheimhouding van het hier behandelde op. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten de door Bur gemeester en Wethouders aan den Raad opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. De VOORZITTER beveelt nogmaals aanneming van het voorstel van Burgemeester en Wethouders aan. Zonder hoofdelijke stemming verklaart de vergadering zich bereid tot het aangaan van de door Burgemeester en Wethouders in ontwerp aangeboden overeenkomst met het Rijk in zake de omlegging van den Rijksweg Bergen op Zoom - Breda om de kom der gemeente. De heer TIEBACEt sluit zich aan bij de hulde,door den heer Valkenburg gebracht aan den Voorzitter en Burgemeester en Wet houders De heer VALKENBURG verzoekt na te gaan of het niet mogelijk is,dat de dienst van Openbare Werken het besproken plan van den Singelweg onder het oog zal nemen. Vervolgens wordt de vergadering gesloten. Vastgesteld in de vergadering van den DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 13