'heeft toegezegd. Wij moeten,zegt spreken,Roosendaal meer accen- tueeren als verkeerspunt. Tlians is het een verkeersobstakel en ook met het oog op andere zaken, - zoo bijv. den weg van Moerdijk- is het noodig,dat Roosendaal gemakkelijk bereikbaar wordt gemaakt. Spreker herhaalt,dat de gemeente voor f 80000,in het bezit van den ontworpen verkeersweg zal komen en beveelt aan neming voor het voorstel aan,erop wijzende,dat,ingeval "Vrouwen hof' zou worden aangekocht voor f 125OOO,de gemeente veel duur der uit zou zijn,omdat men dan allerlei werken,als het leggen van keibestrating,den aanleg van leidingen en kabels enz. zal hebben te bekostigen. De heer 5EIEBACKX is van oordeel, dat de ..ontworpen parallel wegen niet minder zullen kosten. De VOORZITTER brengt nogmaals onder het oog de beteekenis. van het aangeboden plan voor de werkverschaffing en deelt nog me de, dat Burgemeester en Wethouders nader hebben gemeend de verga dering te moeten voorstellen aan weerszijden van den geprojecteer- den weg nog eene strook grond ter breedte van twee meter aan te koopen, ten einde de leiding der bebouwing langs den weg geheel in harden te kunnen hebben. De heer VOETEN vraagt wat dient te gebeuren als de eigenarer slechts willen verkoopen met recht van uitweg op den verkeersweg? De VOORZITTER meent dat dit geer moeilijkheden kan op leveren. De heer TIEBACKX oppert de mogelijkheid,dat men het via duct zou verbieden voor ander dan snelverkeer. De VOORZITTER meent, dat men ot> deze overweging het plan niet mag laten stranden. Hij meent,dat theoretisch het middenge deelte van den verkeersweg uitsluitend voor snelverkeer zal mogen gebruikt worden,maar dat practisch wei alle verkeer daarop zal mogelijk zijn. De heer TIEBACKX zegt,dat zoo vergaande eischen als voor Roosendaal gesteld worden,toch niet voor kleinere gemeenten als bijv. Wouw kunnen worden opgelegd. Spreker kan zich met die eischen^niet vereenigen,wijl het hem geheel onnoodig lijkt aan weerszijde van den eigenlijken verkeersweg nog een weg aan te leggen,die breeder is dan de Nispensche weg,terwijl hij overigens zijn bezwaar herhaalt,dat voor het oogenblik het plan geen werk verschaffingsobject kan zijn. De VOORZITTER waar schuwt,dat men niet uit schrielheid een besluit zal nemen,dat later betreurd wordt. Hij wijst nogmaalsmop het groote belang,dat Roosendaal erbij heeft goede toegangswegen te bezitten en bepleit nogmaals den aankoop eener strook van 2 meter grond ter weerszijden van den weg met het oog op de bebouwing De heer TIEBACKX vreest,dat bouwen langs den verkeersweg de gemeente voor groote kosten van aanleg van gas enz. zal brengen en zou mitsdien willen bepaald zien,dat niet aan den weg gebouwd zal mogen worden. De heer VALKENBURG is van oordeel,dat,wanneer men nog verda? zal voortgaan met de beraadslagingen,van het plan wel niets meer zal over blijven. Spreker meent,ook als tolk van de andere leden,aan den Voorzitter en Burgemeester en Wethouders dank te moeten uiten voor hun werk,dat tot het aangeboden praeadvies heeft geleid. Met den heer de BRUUN is spreker bang van de financieels verplichtingen,die het plan van de gemeente eischt,doch vóór alles zal de gemeente hebben uit te zien naar werkgelegenheid voor het groote aantal armen en werkloozen,waarvoor toch de gemeen schap heeft te zorgen. De Burgemeester en Burgemeester en Wet houders verdienen^lof omdat zij ons gelegenheid bieden voor de werkverschaffing in te grijpen. Weliswaar zijn er vele bezwaren, doch met^eene behandeling tean die bezwaren alleen komen wij er niet. Voor alles moet gezorgd worden voor werk en het is hierom, dat spreker aanbeveelt het door den heer Tiebackx aangeduide plan betreffende den Singelweg bij de begrooting ernstig te overwegen. Spreker

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 12