daarvoor biedt en hij is daarbij tot de conclusie gekomen,dat het practischer zou zijn den op het plan van uitbreiding ontworpen Singelweg bij wijze van werkverschaffing aan te leggen en dien weg door te trekken tot de verfraaiing. De gemeente zou dit geheel zelf standig kunnen doen met eene bijdrage van het Rijk in de arbeids- loonen. Het zou zelfs mogelijk zijn dien singelweg over Burgerhout door te trekken naar den Nispensche weg,waar hij aansluiting kan geven op een stuk Roosendaalsch natuurschoon van het Landgoed Vrouwenhof" Spreker ontveinst zich niet,dat het bezwaarlijk voor de ge meente is de kosten van zulke werken te dragen,doch,waar toch voor werkverschaffing zal dienen te worden gezorgd en de vergadering nu ook gezet wordt voor een werk van f 160000,-- wil hij toeh wel in overweging gaven eens na te gaan of het niet beter is dit werk aar den Singel uit te voeren,waarvoor,naar hij meent,evengoed eene bijdrage van het Rijk zal kunnen verkregen worden. Spreker ziet in een aankoop van het Landgoed "Vrouwenhof" nog meer perspectieven en wijst erop,dat indien de gemeente dat Landgoed bijv. voor f 125000,-- zou kunnen koopen,zij daar nog allerlei nut van zou kunnen trekken,zoo door het aanleggen van verbindingswegen als door den aanleg van plantdoenen en sport velden, dit laatste vooral met het oog op de veelvuldige sportbe oefening in den laatsten tijd. Waar uitsluitend de Minister hier de beslissing in handen heeft en-de Minister schreef onlangs zelf nog,dat het ongewenscht is reeds thans tot den aankoop van de gronden over te gaan - bin nen 1g jaar vermoedelijk nog niet aan de omlegging van den rijks weg zal kunnen worden begonnen,geeft spreker nogmaals in over weging de door hem aangeduide werken nader onder het oog te nemen. Spreker verwijst nog naar den Rijksweg onder de gemeente Princerihage, die ook aan die gemeente zeer veel geld heeft gekost omdat het Rijk z.i. zeer willekeurig te werk gaat en ook daar de kosten van een gedeelte der parallelwegen aan de gemeente oplegde. Ten slotte acht spreker het plan,zooals het hier is aange boden, niet van groot nut. De VOORZITTER herinnert de leden aanQonlangs gehouden ver trouwelijke bespreking betreffende den financieelen toestand der gemeente en zegt,dat - gelijk hij reeds den heer Valkenburg op ee 1 door dezen gestelde vraag heeft geantwoord - de gemeente het aangeboden plan niet kan betalen. Doch spreker is van oordeel,dat het gemeentebestuur hierin geen aanleiding mag vinden om niets te ondernemeh,omdat het eenvoudig niet stil mag zitten. Den heer Tiebackx geeft de Voorzitter te kennen,dat hij den aanleg van een tunnel onbegonnen werk vindt,dat voor dit werk in 't geheel niet op steun van het Rijk zal kunnen worden gerekend en dat een tunnel meer begrensd is dan een brug. Spreker vindt de kostenverdeeling tusschen Rijk en gemeente niet onaardig en merkt op,dat de gemeente,ingeval zij het plan niet accepteert,in den voor het werk noodigen tijd f 3700Pr aan steun zal moeten uitkeeren aanwerkloozen,dat voor f 78OOO,- meer de gemeente in het bezit zal geraken van den ontworpen verkeers weg en dat,al zou het nog 2 jaren duren eer het werk kan beginnen, de waarde daarvan niet mag worden genegeerd, omdat over 2 jaar nog ta v/el evenzeer gebrek aan werkgelegenheid zal bestaan. Spreker beaamt,dat het praeadvies niet optimistisch is ge steld, doch meent dat dit zeer verklaarbaar is omdat wel niemand onbezwaard met voorstellen als dit zal kunnen komen. Het Rijk is naar sprekers meening de gemeente welwillend tegemoetgekomen. Hij wijst erop,dat, indien men bepaalde werken voor werkverschaffing niet forceert,er binnen tien jaren nog wel geen werkgelegenheid zal zijn gevonden,dat,indien men thans deze zaak niet doorzet,de gemeente de kans loopt,dat het Rijk later zal zeggen,geen gelden meer te hebben en dat men spreker heeft ge zegd, dat het Rijk Roosendaal wil helpen als het snel zijne beslis sing zal nemen,terwijl ook de Commissaris der Koningin zijn steun heeft

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 11