GEMEENTERAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN. GEHEIME VERGADERING VAN DIN SDAG, 1 7 OCTOBER 1953 VOORZITTER: DE HEER Mr.C.APRINSEN,BURGEMEESTER. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren J.Ridders en G.J. Konings,Wethouders en de heeren C.A.Valkenburg, J.A.Voeten,A.C. Walravens, M.P.van Overveld, 'TH. P.Tiebackx, P.C.G.Broos, L.Theunisse, A.J.M.de Bruijn, A.J.C.Broos, A.P.RQmsom, A.G.van Osta, A.Smits, P.H.van 't Westende, H.G.Welling en H.Leeuw,leden. SECRETARIS: DE HEER AARADEMAKERS Afwezig,met kennisgeving van verhindering,de heeren J.Ver hei jen,Wethouder en Dr.Ir.J.P.M.van Gilse. DE VOORZITTER opent te 34 uur de beraadslagingen,nadat der vergadering heeft te kennen gegeven zioh ermede te vereenigen,dat in comité generaal zal worden behandeld het bij praeadvies no.1075 door Burgemeester en Wethouders gedane voorstel tot het aangaan van eene overeenkomst met het Rijk inzake omlegging van den Rijksweg. De heer DE BRUIJN vindt het aangeboden plan zeer mooi,doch vraagt zich af of de gemeente de uitvoering daarvan zal kunnen be talen. Hij acht het wel een bezwaar,dat men door die uitvoering het verkeer om Roosendaal heen zal leiden,waar vroeger toch reeds is gestreefd naar behoud van het verkeer door de stad,wat altijd neg eenig voordeel oplevert. Spreker verwijst naar Dordrecht waar men het doorgaand verkeer met opzet door de stad leidt. Iets anders zou het weer zijn wanneer het Rijk het plan zou uitvoeren en het de ge meente dan niets zou kosten. Spreker is van meening,dat ook hier de kosten wel weer zullen tegenvallen en dat men in plaats van de op f 100000,-- begroote kosten wel op twee ton zal moeten rekenen. De heer TIEBACKX noemt het aangeboden ontwerp een plan van buitengewone beteekenis omdat tweeerlei groote belangen daarbij be trokken zijn,n.1. het doorgaand verkeer en het verkeersprobleem over de spoorweg. Spreker wil Burgemeester en Wethouders In overweging geven nader te doen nagaan of door den aanleg van een tunnel deze laatste verkeersquaestie niet nog beter ware te regelen; hij acht de daar aan vebbonden bezwaren niet onoverkomelijk. Spreker heeft ernstige bezwaren tegen de wijze,waarop het Rijk hier de lasten over Rijk en gemeente wil verdeelen. Het gaat hier,zegt spreker,zooals met de quaestie van het behoud van de in spectie der belastingen; het Rijk moet goedkoop een huis krijgen en de gemeente heeft maar voor de kosten op te draaien. In aanmerking nemende de breedte van den Rijksweg elders, acht spreker het brutaal van het Rijk hier behalve een met die breedte overeenkomenden weg nog te eischen den aanleg van twee parallelwegen op kosten van de gemeente,wegen,waaraan de gemeente z.i. geen behoefte heeft. Als object van werkverschaffing acht de heer Tiebackx het plan niet gelukkig gekozen. Voor f 116125,-- zal de gemeente ver krijgen twee niet-afgewerkte parallelwegen,die bij laJBere afwerking nog eens f 130000,-- zullen kosten. Daarbij komt, dat weinig zeker heid bestaat omtrent de mate,waarin steun van het Rijk in de kosten van het werkloon zal verkregen kunnen \vorden, terwij 1 evenmin zeker heid bestaat dat uitsluitend Roosendaalsche werkloozen zullen wor den te werk gesteld en verder omtrent het tijdstip,waarop het werk zal kunnen aanvangen,nog niets positiefs kan worden gezegd,doch het niet onmogelijk is,dat,in verband^met de noodige onteigeningspro cedure, er nog een tijdvak van 1-g- a 2 jaar zal moeten verloopen. Spreker verwijst voor een en ander naar het praeadvies,dat hij in somberen toon gesteld vindt. Met het oog hierop en omdatvspreker van oordeel is,dat ge tracht moet worden de werkloozen werk te verschaffen,heeft hij na gegaan of het plan van uitbreiding niet andere mogelijkheden daarvoor

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 10