VERGADERING VAN DINSDAG,8 MAART 193^. Geopend te 1+ uur des namiddags. Voorzitter:da heer J.Ridderswaarnemend Burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heer G.J.Konings,wethouder,en de heeren J.Verhcyen, J.A.Voet«n,Dr, J.P.M.van Gilse ,11.C. 'ellingjH.Leeuw, LTheunisse,MPvan OverveldASmitsThPT i «ba ckxAC„Wa1ravensAP Romsom,A.«.van Osta,F.C.C.Broos,A.J.M.de Bruyn,C.A.Valkenhurg,P.H.van 't Westend®,leden. Seor®taris:de heer A.A.Rademakers. Af*wozig de heer J.W.Vermunt,wegens familieomstandigheden. De heer VERHEYEN zagt,dat hy,in "verband met het voorstel tot be noeming van een hoofd der openbare scholen aan de Nieuwstraat de geheele quaestie betreffende deze school wil bespreken en dit in comité-generaai omdat alsdan de gelegenheid bestaat zyne meening vry uit te uiten. De heer LEEUW zegt op dit voorstel niet te kunnen ingaan. Met 13 tegen p stemmen wordt besloten voor deze aangelegenheid niet in comité-generaal te gaan. Tiabackx Voor hebben gestemd do hoeren Bri5®s,Do Bruyn,Vorhey8n,Voeten en Van Gilse;teg®n de heeren Romsom,Van Osta,Broos,'Valkenburg,Konings,Van't Westende,Welling,L@®uw,Theuniss®,Van Overveld,Smits,Walravens en d« Voorzitter. Hierna wordt de vergadering heropend. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1932 | | pagina 4