voorwaarden zal komen. De "VOORZITTER zegt,dat uit de besprekingen wel is gebleken,dat het noodig was deze besprekingen in comité-generaai te houden. Hy beveelt den leden de aanneming van de voorstellen van Burgemeester en Wethouders aan. Het voorstel van den heer Tiebackx tot aanhouding van deze voorstel len wordt voldoende ondersteund en met 12 tegen 6 stemmen verworpen. Voor hebben gestemd de heeren Broos,De Bruyn,Voeten,Van Gilse,Ver munt en Tiebackx;tegen de heeren Van Osta,Romsom,Konings,Valkenburg, Welling,Van Overveld,Leeuw,Smits,Theunisse,Walravens,Van't Westende en de Voorzitter. Vervolgens wordt in openbare vergadering overgegaan. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1932 | | pagina 3