VERGADERING VAN DINSDAG,23 FEBRUARI 1932. Geopend te 2J uur des namiddags. Voorzitterde hoer J.Ridders,waarnemend Burgemeester. tegenwoordig met don Voorzitter de heer G.J.Konings,Wethouder,en de heeren J.A.Voeten,Dr.J.P.M.van Gilse ,ÏÏ.C.Welling.M.P.van Overveld, HLeeuwASmits J.W. VermuntLTheunisse AC .Va 1 ravensPHvan1t West- ende,Th.P.Tiebackx,F.C.C.Broos,A.J.M.De Bruyn,A.van Osta,A.P.Romsom en C.A.Valkenburg,leden. Secretaris:do heer A.A.Rademakers Afwezig de heer J.Verheyen. Aan de orde is: 1. VOORSTEL TOT HET AANGAAN LENER GELDLEENING. De heer LEEUW uit zyne bevreemding over het feit,dat deze vergade ring op zoo*n korten termyn wordt gehouden. De voorstellen van Burgemees ter en Wethouders kunnen niet volkomen zyne instemming hebben. De heer VAN GILSE zegt het op prys te zullen stellen,indien hy de redenen,waarom deze spoedeischende vergadering wordt gehouden,mag va rnemon De heer KONINGS licht de voorstellen van Burgemeester en Wethouders nader toe en verklaart waarom by de afhandeling van het voorstel spoed noodig is. De heer TIEBACKX brengt verschillende bezwaren tegen de voorgenomen leening naar voren. Hy vindt de bedongen rente en provisie te hoog. De heer WALRAVENS vraagt te mogen vernemen,waarom deze aangele genheid in comité-generaal wordt behandeld. De VOORZITTER^ zegt,dat zulks gewenscht is,omdat anders de openbare meening door die van een en^keling kan worden beinvloed. De heer KONINGS zegt er van overtuigd te zyn,dat de voorwaarden niet gunstig zyn,doch,dat onder de tegenwoordige omstandigheden geen betere offerte was te verkrygen. Met het oog op de vergadering van Gedeputeerde Staten,die daags daarna wordt gehouden,is deze vergadering met spoed belegd. De VOORZITTER zegt,dat oorspronkelylc verschillende banken Jjunne madawrking toezegden,doah dat d4»,op „a.zdch later terugtrokken. Da haar LEEUW harhaalt zyne bezwaren tegan da Toorztallan an

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1932 | | pagina 1