waartoe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. Zonder voorafgaande bespreking of hoofdelijke stemming wordt vervolgensop voorstel van den Voorzitterbesloten te be palen,dat de vaststelling van een plan van uitbreiding voor de gemeente wordt voorbereid (Dossier 217/12). De VOORZITTER stelt vervolgens voor de gehouden bespre kingen als van vertrouwelijken aard te beschouwen en te besluite^ dat de Raad zich omtrent het ontwerp~plan)!>van uitbreiding de geheimhouding oplegt. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. De heer VALKENBURG zegt het te betreuren,dat de eerst volgende vergadering van den Raad niet weder tegen twee uur is ui t ge schreven Hierna wordt de vergadering gesloten. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1931 | | pagina 3