VERGADERING VAN ZATERDAG, 2\\. OCTOBER 1931# Geopend te 2 uur des namiddags. Voorzitter: de heer AUG.COENBN, Burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heeren Konings en Ridders,Wethouders,en de heeren H.Leeuw, H.C.Welling, J.A.Voeten, J.Verfceijen, M.P.van Overveld, A.G.van Osta, L.Theunisse, P.H. van 't Westende, A.Smits, Th.P.TIebackx, G.A.Valkenburg, F.C.C. Broos, A.J.M.de Bruijn, J.W.Vermunt, A.C.Walravens, Dr.J.P.M. van Gilse en A.PRomsom,leden. Secretaris; de heer A.A.RADE. AKERS. Aan de orde is; BESPREKING VAN HET ONTWERP-PLAN VaN UITBREIDING. De VOORZITTER stelt den heer IrSchaap,die het plan van uitbreiding heeft ontwoppen,aan de vergadering voor en geeft hem vervolgens het woord ter toelichting van dit ontwerp. De heer SCHAAP geeft omtrent het ontwerp-plan van uit breiding uitvoerige inlichtingen. In hoofdzaak feeeft hij daarbij aan,hoe hij gedacht heeft, dat de hoofdverkeerswegen dienen te loopen en waarbij hij eene ceintuurbaan om de kom der gemeente heeft ontworpen,hoe hij de noodige aandacht heeft geschonken aan het aanwijzen van indu striewijken,zi jnde wijken,die uitsluitend of in hoofdzaak be stemd zijn voor de vestiging van industriën,van woonwijken, zijnde wijken,welke uitsluitend of in hoofdzaak worden bestemd voor bebouwing met woningen en waarin de vestiging van industries niet wordt toegelaten en van gemengde wijken,zijnde wijken,waar in de vestiging van industriën kan worden toegelaten en welke overigens voor bebouwing met woningen en andere gebouwen worden bestemd. Voor wat de woonwijken betreft geeft hij aanduiding,in hoeverre hij hierbij gedacht heeft aan wijken voor zoogenaamde ge sloten, open en half open of half gesloten bebouwing. Na deze toelichting vraagt de VOORZITTER of de gemeente, indien tot aanleg van eene centuurbaan kond de gemeente wordt over ge gaan,genoodzaakt zal zijn In de kosten daarvan bij te draden

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1931 | | pagina 1