kwestie,nl.dat door het hoofd van het gemeentebestuur in dertijd niet gunstig zou geadviseerd zijn op het verzoek van Haverkort om vrijstelling voor diens zoon van d en militairen dienstwaardoor eene door Haverkort opgerichte steenkolenzaak zou te niet gegaan zijnjbedoeld ongunstig adviseeren meent spreker te kunnen opmaken uit een in handen van den heer Tecker zijnden brief,waarin het hoofd van het gemeentebestuur in overweging geeft een verzoek om vergoeding tot den Minis ter te richten,en hij mededeelt daarop gunstig te zullen ad viseeren. De VOORZITTER zegt,dat de heer Romsom hier geheel voor zijne meening schijnt te nemen,wat reeds herhaalde malen door Haverkort is aangevoerd,endat hij daarop niet weer wenscht in te gaan. De heer VERHEIJEN zegtdatwanneer het voorstel van Bur gemeester en Wethouders wordt aangenomen,het in elk geval aanbeveling verdienen zou niet tot executie over te gaan, indien door Haverkort te voren alsnog het achterstallige werd aangezuiverd Het voorstel van Burgemeester en Wethouders,hetwelk met instemming der vergadering wordt geacht de door den heer Ver hei jen te kennen gegeven meening te impliceeren,wordt daarop met 15 tegen 1 stem aangenomen. Tegen stemt de heer Romsom. Het voostel van Burgemeester en Wethouders met betrek king tot den executorialen verkoop van het pand van Van Tig- gelen wordt zinder bespreking en hoofdelijke stemming aange nomen. II. Bespreking omtrent het al of niet geheel of gedeelte lijk rehabiliteersn van den directeur der bedrijven. De VOORZITTER deelt mede,dat door den Wethouder der Be drijven in de vergadering van Burgemeester en Wethouders is medegedeeld,dat in de Commissie voor de Tbedrbjvën eeneg&a-- spreklng

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1930 | | pagina 8