VERGADERING VAN VRIJDAG,17 OCTOEER 1930» Geopend te 1 uur des namiddags. Voorzitter de heer Aug.Coenen,Burgemeester. Tegenwoordig met den Voorzitter de heereto Konings en Ridderswethouders en de heeren Verheijen,van der Burgt, BrouwerSmoorVermuntvan Overveld,DamenRomsomP.Broos Valkenburg,Walravensvan Nassau,Voeten en ïgnatius. Secretaris de heer Rademakers. Afwezig de heer J.Broos. Aan de orde is het. I. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot de inning van hypothecaire vorderingen der gemeente Prae-adviezen nos.685 en é90 Bij prae-advies No.685 stellen Burgemeester en Wethou ders op de daarbij aangegeven gronden voor over te gaan tot den executorialen verhoop van het aan johanr.es Haverkort, koopman,wonende alhiertoebehoorende ent met hypotheek der gemeente gebouwde pand aan de Spoorstraat nos. 90,90a en 90^. Zij vragen daarbij tevens machtiging zoo mogelijk be doeld pand bij den openbaren verkoop voor een bedrag van f 10500.- aan te koopen,zijnde het bedrag,dat de gemeente op het tijdstip van verkoop wegens kapitaal en rente onge veer van Haverkort zal hebben te vorderen. Bij prae-advies no.690 stellen Burgemeester en Wethou ders eveneens op daarbij aangegeven gronden voor over te gaan tot den executorialen verkoop van het met gemeentelyke hypotheek gebouwde pand van Jacobus van Tiggelenmetselaar, wonende Waterstraat no.50 alhierterwij 1 zij ook hierbij machtiging verzoeken tot verkoop van het pand en wel voor hoogstens f Jloo. -. De heer ROMSOM zou er voor zijn nog niet tot den ver koop van het pand van Haverkort over te gaan,aangezien de houding van Haverkort in verband staat met eene andere kwestie

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1930 | | pagina 7