De VOO HZ ITT SR zegt te vreezen,dat,wanneer de gemeen te dezen weg op hare kosten legt geen subsidie zal worden gegeven. Wanneer de gemeente niet op de kosten ziet,advi seert spreker overneming van het plan van den rijkswater staat,en te bepalen,dat met het oog op het raadsbesluit van 25 Juli 1929 tot ombouw van den ^ispenscheweg de rijks - voorwaarden beschouwd worden neergelegd te zijn in het schrijven van 3 Juli daaraan voorafgaande aan den Hoofd ingenieur-Directeur van den RijkswaterstaatDirectie Noord- brabant,aan den Burgemeester alhier. De heer BRAAKHUIS doet hiertoe het voorstel. De heer ROMSOM zegt,dat hij heeft willen voorstel len den weg aan te leggen op eene breedte als wordt voor gesteld voor het kerkdorp Nispen,omdat daardoor steeds de prikkel zou blijven bestaan om subsidie te verleenen. Het voorstel van den heer Braakhuis wordt met 10 tegen 5 stemmen aangenomen. Voor hebben gestemd de heeren Ridders, Jongenelen, F.Broos, Romsom, Ignatius, KoningsBraakhuis, Damen, Voeten en Vermunt; tegen de heeren Valkenburg,Van Nassau, Verheijen, Van Overveld en Smoor. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna besloten tot den aanleg van trottoirs te Nispen,overeenkomstig het voer stel van den Voorzitter. De heer VERHEIJEN geeft in overweging bij den aanleg van den weg,wanneer daartoe de gelegenheid bestaat,eenige L &--»■<-1 f'\ N Vk) bochten af te snij den,waartoe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. (Arwv»-1 Vervolgens wordt in openbare vergadering overgegaan. DE SECRETARIS? DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1930 | | pagina 6