Nispen-Rietgoor De heer VERHEIJEN zegtdatwanneer hetgeen de Voor zitter voorstelt zou pssen in het verruimingsplan voor dezen weg,hij er zich mede kan vereenigen,doch dat hij vreest, dat zulks niet zal mogelijk zijn. Spreken zegt dat de gemeente alleen heeft te zorgen voor het locale verkeerwaarom hij er aan wil medewerken om de verbinding Nispen-grens tot stand te brengen met een verbinding achter de kom van Nispen om. De heer IGNATIUS zegt het te kunnen appreeieeren,dat om financieele redenen het voorstel wordt gedaan om een weg op 3 M breedte aan te leggen. Spreker acht dit evenwel geen behoorlijke verkeersweg en beschouUt het daarvoor bestede geld als nutteloos uitgegeven,waarom hij er voor is den weg te verbeteren overeenkomstig het plan,waarvan de onkosten op f 22.0.000,- zijn geraamd en dat nog gepoogd wordt den weg op het rijkswegenplan te krijgen. De heer KONINGS zegt zich niet met het voorstel van den voorzitter te kunnen vereenigen,omdat een weg van 3 M zelfs niet voldoende is voor het communale verkeer en daar mede ook voor altijd de kans op rijkssubsidie is verkeken. Spreker verdedigt den aanleg van een 5 M breede weg met daarnaast fietspaden. De heer VERMUNT zegt,dat hier de zuinigheid de wijs heid niet mag bedriegen. Hij is ook voor grooteren aanleg, doch wil dan in de toekomst gaan sparen en geen onnoodige uitgaven doen. De VOORZITTER acht deze zaak thans voldoende be sproken. Hij vraagt eene beslissing omtrent zijn voorstel tot handhaving van den weg op zijn tegenwoordige breedte. Met lit tegen 1 stem wordt dit voorstel verworpen. vóór heeft gestemd de heer Verheijen;tegen de overige leden. De

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1930 | | pagina 5