De heer ROMSOM acht eene breedte van3 M beslist on voldoende. Als er iets moet gebeuren is spreker voor af doende maatregelen. De heer BRAAKHUIS verdedigt het door hem indertijd ingediende en door den Raad aangenomen voorstel om den Nispe.nschew.eg in asphalt-beton en op behoorlijke breedte te verharden. De heet VALKENBURG is van oordeel,dat de plannen voor deze verbetering nog niet voldoende zijn bespreken, omdat over kwestiesals het omleiden van het verkeer buiten het kerkdorp Nispen om,nog geen besluit is genomen. Spreker verklaart zich tegenstander van aanleg van een weg op 3 breedteomdat daarmede de kans van opneming van den weg op het rijkswegenplan is verkeken. De heer VERHEIJEN vraagt of het technisch mogelijk is een op 3 M breedte aangelegden asphalt-betonweg late® nog te verbreeden. De VOORZITTER zegt,dat zijne bedoeling is,dat wan» neer de weg,nadat deze op 3 M is aangelegd en later door het rijk wordt overgenomen,aan weerszijden van den weg eene verbreeding van 1§ M aan te brengen. Spreker is van meening /hiA' geweest,dat de bedoeling van den Raad was^tot den aanleg over te gaan wanneer rijk en provincie niet zouden subsi dieeren. bedoeling van sprekers voorstel is dat de ge- meentefinanciën niet gedoogen verden te gaan dan spreker voorstelt. De heer VALKENBURG merkt op,dat de Voorzitter toch heeft gezegd,dat hij verwachttedat het rijk alsnog subsi die zal verleenen. De VOORZITTER zegt,dat hij niet voornemens is bij den Minister een knieval te gaan doen. De heer F.BROOS zegt,dat het aanbeveling verdient wegverbeteringen aan te brengen voor het verkeer over Nis pe n

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1930 | | pagina 4