lijk de volgende voorstellen doet: 1. Den keiweg Roosendaal -Nispen-Esschen met behoud van zijne tegenwoordige breedte te vervangen door een kunst weg van aspha] t -beton. 2. De Dorpsstraat te Nispen te verharden over een breedte van vijf meter en in te sluiten in trottoirbanden. 5. Overeenkomstig het op 20 Juni 1929 ingekomen verzoek van een vq tal bewoners van Nispen Burgemeester en Wet houders te machtigen in de Dorpsstraat aldaar aan weers zijden trottoirs aan te leggen van vementtegels. li. De zooeven genoemde werken ten spoedigste te doen uitvoeren en wel den aanleg van den weg en de trottoir banden na publieke aanbesteding en den aanleg der trot toirs in eigen beheer. Hierna doet de Voorzitter opgave van de kosten van uitvoering van den weg in verschillende materialen en op eene breedte van 3 De heer VALKENBURG vraagt of eene breedte van 5 M voor de Dorpsstraat te %spen genoeg is. De VOORZITTER beantwoordt deze vraag bevestigend en zegtdatwanneer overeenkomstig zijn voorstel zal worden besloten,het in de bedoeling ligt toch door te gaan met te trachten den weg op het rijkswegenplan te krijgen. De heer JONGENELEN brengt den voorzitter hulde voor de door hem betoonde activiteit. Hij kan echter niet mee gaan met diens voorstel en wil,in overeenstemming met de zienswijze van de regeering een weg aanleggen van 7-g- M breedte. De heer VAN OVERVEED zegtdatwanneer de weg zal worden verbeterd,iets goeds moet worden gemaaktwaarom hij er voor zou zijn een weg aan te leggen op 3 M breedte van keien. Ter voorkoming van ongelukken raadt spreker het ge bruik van asphalt-beton af. De

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1930 | | pagina 3